• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 24.09.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 24.09.2018 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: do 19.09.2018 r.

UWAGA!

Zamawiający przesuwa termin składania ofert i wadium z:
24.09.2018 r. godz. 10:00 na 25.09.2018 r. godz. 9:00
Oraz przesuwa termin otwarcia ofert z:
24.09.2018 r. godz. 10:30 na 25.09.2018 r. godz. 9:30

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa środków kontrastowych”

Pakiet 1 - Środki kontrastowe (1)
Pakiet 2 - Środki kontrastowe (2)
Pakiet 3 - Środki kontrastowe (3)
Pakiet 4 - Środki kontrastowe (4)


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
05-11-2018 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
20-09-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
14-09-2018 SAC - załącznik nr 2 do SIWZ
04-10-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej
14-09-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
20-09-2018 Zmodyfikowany zał. 2 - SAC
25-09-2018 Informacja z otwarcia ofert
20-09-2018 Odpowiedzi na pytania
14-09-2018 Ogłoszenie o zamówieniu