• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania i otwarcia ofert dnia 18.06.2018r. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację robót budowlanych w ramach zadania: „Modernizacja pomieszczeń poradni przyszpitalnych w Pawilonie nr V szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11”, które stanowi część prowadzonej przez Zamawiającego INWESTYCJI pod nazwą: „Modernizacja pomieszczeń poradni przyszpitalnych wraz z zakupem wyposażenia”

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
17-10-2018 Ogłoszenie o zmianie umowy nr 500250047-N-2018
17-10-2018 Ogłoszenie o zmianie umowy nr 500250072-N-2018
04-06-2018 Pytania i odpowiedzi z dnia 04.06.2018r.
28-06-2018 Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego
30-05-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
30-05-2018 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 566190-N-2018
04-06-2018 Zmiana warunków udziału Wykonawców w postępowaniu, zmiana do SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
18-06-2018 Informacja z otwarcia ofert
04-06-2018 Ogłoszenie nr 500123729-N-2018 z dnia 04.06.2018 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
30-05-2018 Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt budowlano-wykonawczy, STWiOR, przedmiary
05-07-2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 500155854-N-2018