• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 26.10.2018 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert: 26.10.2018 r. godz. 10:30 
Termin na zadawanie pytań: do 19.10.2018 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania pod nazwą: „Remont konserwatorski wraz z robotami towarzyszącymi wskazanych elewacji Pawilonu nr I  oraz Pawilonu nr II Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11”

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
11-10-2018 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 635287-N-2018
11-10-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
11-10-2018 PW, STWiOR, Przedmiary, Opis Techniczny - Załącznik nr 10 do SIWZ
22-10-2018 Odpowiedź z dnia 22.10.2018 na pytanie Wykonawcy
26-10-2018 Unieważnienie postępowania przetargowego
26-10-2018 Ogłoszenie - unieważnienie opublikowane w BZP pod nr 500258271-N-2018