• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 17.08.2018r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 17.08.2018r. o godz. 10.30
Uwaga:
terminy zmienione dnia 08.08.2018r. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie klimatyzacji (chłodzenia) pomieszczeń w Pawilonie nr 10 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w systemie zaprojektuj i buduj”.

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
18-12-2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania opublikowane w BZP pod nr 500302469_N_2018
19-11-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej
17-08-2018 Zestawienie ofert z otwarcia dnia 17.08.2018r.
10-08-2018 Ogłoszenie z dnia 10.08.2018 opublikowane w BZP pod nr 500191891-N-2018 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
10-08-2018 Zmiana do SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
13-08-2018 Odpowiedzi z dnia 13.08.2018r. na pytania Wykonawców
02-08-2018 Zmiana warunków udziału w postępowaniu oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
08-08-2018 Ogłoszenie z dnia 08.08.2018 opublikowane w BZP pod nr 500189352-N-2018 dotyczące zmiany ogłoszenia o zamówieniu
20-07-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
02-08-2018 Ogłoszenie z dnia 02.08.2018 opublikowane w BZP pod nr 500183419-N-2018 dotyczące zmiany ogłoszenia o zamówieniu
08-08-2018 Załącznik nr 2 a do SIWZ oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP
20-07-2018 Załącznik nr 8 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy
08-08-2018 Zmiana do SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
20-07-2018 Załącznik do PFU
20-07-2018 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 592571-N-2018 z dnia 20.07.2018