• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 12.12.2018 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 12.12.2018 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 10.12.2018 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych na potrzeby Sterylizatorni Szpitala dla dorosłych i Szpitala dla dzieci Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży w obszarze gospodarczym UE oraz posiadać parametry umożliwiające realizację procesów dekontaminacji i sterylizacji w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi obowiązującymi w Polsce.


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
04-12-2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.12.2018r.
04-12-2018 SIWZ
04-12-2018 SAC - załącznik nr 2
10-12-2018 Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 10.12.2018 r.
12-12-2018 Informacja z otwarcia z dnia 12.12.2018 r.
19-12-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 19.12.2018 r.
10-01-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 10.01.2019r.