Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> Przeprowadzanie przeglądów okresowych tomografu komputerowego produkcji GE BrightSpeed Elite 16 Select wraz z urządzeniami towarzyszącymi: stacją AW i zasilaczami UPS, diagnostyką i ewentualnymi naprawami oraz opcją wymiany lampy RTG

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Przeprowadzanie przeglądów okresowych tomografu komputerowego produkcji GE BrightSpeed Elite 16 Select wraz z urządzeniami towarzyszącymi: stacją AW i zasilaczami UPS, diagnostyką i ewentualnymi naprawami oraz opcją wymiany lampy RTG.

UWAGA:
Zamawiający sprostowuje opublikowany w Specyfikacji (SIWZ) zapis w Rozdziale III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: punkt 1 d) (brzmienie dotychczasowe):
„dostawie niezbędnych do napraw części zamiennych, których koszt (z wyjątkiem lampy RTG objętej umową opcjonalną) będzie każdorazowo uzgadniany z użytkownikiem na podstawie odrębnej oferty, którą Wykonawca przedstawi bez zbędnej zwłoki. W przypadku akceptacji (pisemnej) oferty na zakup części zamiennych - Wykonawca dostarczy je bez zbędnej zwłoki i przywróci sprawność urządzenia w terminie do 2 dni roboczych od daty dostarczenia części. Dopuszcza się zakup części zamiennych przez Zamawiającego (za wyjątkiem lampy RTG) od innych dostawców, wówczas Wykonawca dokona naprawy z wykorzystaniem części przekazanej przez Zamawiającego i przywróci sprawność urządzenia w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania części. Uwaga: Zamawiający wymaga stosowania przez Wykonawcę części kompatybilnych z serwisowanym tomografem komputerowym GE BrightSpeed Elite 16 niezależnie od tego, czy są to części oryginalne czy części zamienne o równoważnych parametrach” - na następujący ( punkt 1 d) - nowe brzmienie):
„dostawie niezbędnych do napraw części zamiennych, których koszt (z wyjątkiem lampy RTG objętej umową opcjonalną) będzie każdorazowo uzgadniany z użytkownikiem na podstawie odrębnej oferty, którą Wykonawca przedstawi bez zbędnej zwłoki. W przypadku akceptacji (pisemnej) oferty na zakup części zamiennych - Wykonawca dostarczy je bez zbędnej zwłoki i przywróci sprawność urządzenia w terminie do 2 dni roboczych od daty dostarczenia części. Uwaga: Zamawiający wymaga stosowania przez Wykonawcę części kompatybilnych z serwisowanym tomografem komputerowym GE BrightSpeed Elite 16 niezależnie od tego, czy są to części oryginalne czy części zamienne o równoważnych parametrach”Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod numerem 55776-2017 (2017-03-31)
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z d nia 14.03.2017 (2017-03-14)
Zestawienie ofert złożonych z dnia 09.03.2017r (2017-03-09)
Pytania i odpowiedzi z dnia 7.03.2017 (2017-03-07)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP pod numerem 34914 - 2017 (2017-03-02)
Oświadczenie zg. z art. 24 ust. 11 Ustawy PZP - grupa-kapitalowa - dostarczyć do 3 dni po otwarciu ofert (!) (2017-03-01)
Projekt umowy dotyczącej opcjonalnego zakupu i wymiany lampy RTG (2017-03-01)
Projekt umowy dotyczącej serwisu tomografu komputerowego (2017-03-01)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2017-03-01)
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod numerem 33997 - 2017 (2017-03-01)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: