• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

 • Oddział pracuje w trybie całodobowym
 • Przyjęcie do Oddziału odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego
 • Dokładniejszych informacji dotyczących kolejki oczekujących udzielamy telefonicznie

Informacje dla pacjentów

W wyznaczonym dniu przyjęcia należy zgłosić się w Izbie Przyjęć wraz z następującymi dokumentami:

 • dowód osobisty
 • dowód ubezpieczenia
 • legitymacja emeryta, rencisty lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu dla osób bezrobotnych - aktualna pieczątka z Powiatowego Urzędu Pracy

Pacjent przyjmowany na Oddział (na leczenie) powinien psiadać skierowanie
Pacjenci przjmowania na oddział powinni posiadać wynik badania krwi - oznaczony poziomem kreatyniny

Odwiedziny

Odwiedziny na oddziale odbywają się codziennie od godz 8.00  do godz. 20.00

Ważne telefony

Dyżurka Lekarska
32 349 92 33

Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej
32 349 92 83

Dużurka Pielęgniarska / Sekretariat
32 349 91 61

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon I, piętro I


Kliknij, aby powiększyć

Zakres działania

Na oddziale prowadzi się diagnostykę i leczenie chorób pacjentów w zakresie endokrynologii i diabetologii - m.in.:

 • ultrasonografia tarczycy i biopsja cienkoigłowa tarczycy pod kontrolą usg,
 • diagnostykę i leczenie cukrzycy (wdrażanie i korygowanie leczenia cukrzycy, leczenie powikłań),diagnostykęi leczenie otyłości, oraz pozostałych zaburzeń metabolicznych,diagnostykę i leczenie innych zaburzeń endokrynnych w tym chorób przysadki mózgowej, nadnerczy, przytarczyc i gonad,
 • diagnostykę i leczenie osteoporozy


Oddział posiada akredytację, co pozwala szkolić lekarzy do specjalizacji
Oddział Endokrynologiczno - Diabetologiczny dysponuje 20 łóżkami

Zespół oddziału

 • dr n. med. Anna Kozler-Borowska
  Lekarz - specjalista endokrynologii
  Lekarz kierujący oddziałem

 • Joanna Dusza-Kozera
  Lekarz - specjalista endokrynologii
 • Małgorzata Mielecka-Kincel
  Lekarz - specjalista endokrynologii

 • Zenobia Pisarska
  p.o. Pielęgniarki oddziałowej