• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Projekty zrealizowane z udziałem Funduszy Europejskich

Lądowisko dla helikopterów

W grudniu 2016 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.: Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zakup wyposażenia SOR-u na potrzeby ChCPiO im. dr Edwarda Hankego, przy ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie.

Projekt został złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (w ramach Priorytetu IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego) Wartość projektu: 8.166.686,74 PLN Koszty kwalifikowane: 7 285 326,50 PLN Dofinansowanie (EFRR 85%): 6.192.527,52 PLN Celem projektu jest budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych wraz z niezbędną infrastrukturą celem zapewnienia bezpiecznego dostępu do szpitalnego oddziału ratunkowego. Lądowisko zostanie wyniesione poprzez nadbudowę nad istniejącym dachem szpitala nowej płyty lądowiska wraz z niezbędną komunikacją w postaci schodów i pomostu technicznego do windy. W ramach projektu wybudowany zostanie częściowo zadaszony pomost prowadzący z windy na płytę lądowiska oraz ewakuacyjna klatka schodowa po zachodniej stronie płyty.

Wraz z lądowiskiem wykonana zostanie niezbędna wewnętrzna infrastruktura techniczna, wewnętrzna instalacja energetyczna, przeciwpożarowa oraz deszczowa. Lądowisko przystosowane będzie do lądowania nowoczesnych, lekkich, medycznych śmigłowców Eurocopter EC135. Powierzchnia płyty lądowiska będzie wynosiła 573,4 m kw. Równocześnie z budową lądowiska SOR zostanie doposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny. W ramach oddziału, dla pacjentów zostanie uruchomiony ośrodek terapii hiperbarycznej w którym mieścić się będzie sześcioosobowa komora hiperbaryczna, mająca zastosowanie w leczeniu między innymi częstych na Śląsku zatruć tlenkiem węgla. Na oddziale znajdzie się również urządzenie do pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych, które jest standardem w leczeniu wielu schorzeń ? między innymi po głębokiej hipotermii. Dodatkowo dzięki projektowi oddział zostanie doposażony w: analizator parametrów krytycznych, respirator, kardiomonitor, pompy infuzyjne, materac do ogrzewania pacjenta oraz łóżko intensywnej terapii. Po zakończeniu realizacji projektu Szpitalny Oddział Ratunkowy zyska dodatkowe stanowisko intensywnej terapii. Dzięki uzyskaniu dofinansowania szpital dostosuje swoją infrastrukturę do § 3 pkt 7 i 8. obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (7. Oddział posiada całodobowe lotnisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego. 8. W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 7, oddział posiada całodobowe lądowisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego).

Zapraszamy na wirtulany spacer po naszym lądowisku, SOR i komorze hiperbarycznej

Rozwój Szpitalnego Systemu Informatycznego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowano projekt pn. Rozwój Szpitalnego Systemu Informatycznego w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego.

Kwota całkowita projektu: 2 006 223,30 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 1 125 779,96 PLN

Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie celem podniesienia jakości i dostępności do usług medycznych oraz dostosowania szpitala do wymogów stawianych przez NFZ

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowano projekt pn. Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie celem podniesienia jakości i dostępności do usług medycznych oraz dostosowania szpitala do wymogów stawianych przez NFZ.

Wartość projektu: 974 609,54
Kwota dofinansowania z EFRR: 828 418,10
Wkład własny SP ZOZ ZSM: 146 191,44

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Projekt nr POIS.09.01.00-00-0291/18 pn. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX - Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Koszt kwalifikowany projektu: 470.000,00 zł 
Dofinansowanie UE: 399.500,00 zł

"Tryby Obsługi Pacjenta w szpitalknym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)".

W dniu 24.06.2019 roku została podpisana umowa  partnerska z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Warszawie przy ulicy Księżycowej 5.
Przedmiotemumowy jest dostawa, montaż i uruchomienie  systemów
„Tryby Obsługi  Pacjenta w   Szpitalnym  Oddziale Ratunkowym     (TOPSOR)"  w podziale
na części - zadania:
    -  zadanie nr  1 —  fabrycznie nowe  urządzenia  systemów  kolejkowych,  wdrożenie
       oprogramowania   pozwalającego  na  przeprowadzanie  segregacji medycznej  oraz
       sterującego pracą systemów  wraz  z modułami  do generowania  raportów  i analiz,
       przeprowadzenie  testów  poprawności  działania  systemów   (z   uwzględnieniem
       kompatybilności z systemem  segregacji medycznej oraz kardiomonitorami) i szkoleń
       dla operatorów i administratorów,
    -  zadanie nr  2 —  licencja na wykorzystanie   systemu segregacji medycznej  wraz
       ze szkoleniami dla personelu medycznego,
    -  zadanie nr  3 —  fabrycznie   nowe  kardiomonitory,  wdrożenie   oprogramowania
       pozwalającego na eksport danych do karty segregacji medycznej.

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014 - 2020

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji ZarządzającejZespół Szpitali Miejskich realizuje projekt pn. „Rozwój e-usług w obszarze zdrowia w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020

Galeria

Załączniki

Data dodania Załącznik
11.03.2021

klauzula_informacyjna_POIiS.pdf

2717_klauzulainformacyjnapoiis.pdf