• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 10.12.2018 godz. 10:00
Termin do zadawania pytań: 05.12.2018
Termin otwarcia: 10.12.2018 godz. 10:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia p.n.: Realizacja usługi transportu sanitarnego dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

  • Zadanie nr 1 – „Transport sanitarny karetką typu „ S ” – z opieką medyczną lekarza / ratownika – dla Szpitala dla Dorosłych”
  • Zadanie nr 2 – „Transport sanitarny karetką typu „ S ” – z opieką medyczną lekarza / ratownika –dla Szpitala dla Dzieci”
  • Zadanie nr 3 – „Transport sanitarny karetką typu „ P ” – z opieką medyczną ratownika /sanitariusza – poza teren Szpitala na odległość do 25km w jedną stronę”
  • Zadanie nr 4 – „Transport sanitarny karetką typu „ P ” – z opieką medyczną ratownika /sanitariusza – poza teren Szpitala na odległość od 25km w jedną stronę”
  • Zadanie nr 5 – „Transport sanitarny karetką typu „ P ” – z opieką medyczną ratownika /sanitariusza – na terenie szpitala”
  • Zadanie nr 6 – „Transport sanitarny materiału biologicznego”

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
08-01-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 08.01.2019r.
10-12-2018 Informacja z otwarcia ofert przetargowych
18-12-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 18.12.2018 r.
30-11-2018 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 656044_N_2018
30-11-2018 Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy
30-11-2018 Załącznik nr 2 do umowy - zlecenie na przewiezienie chorego
30-11-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
30-11-2018 Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP pod nr 500287901-N-2018
05-12-2018 Odpowiedzi na pytania Wykonawców