• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 18.09.2019r. 
Termin składania ofert: 04.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 04.10.2019 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA
Termin składania ofert: 10.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 10.10.2019 r. godz. 10:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą:  Usługa serwisowa rezonansu magnetycznego, PET/CT, SPECT/CT wraz ze stacjami opisowymi dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7", numer sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/40/2019. 

Pakiet nr 1 – Usługa serwisowa rezonansu magnetycznego wraz ze stacjami opisowymi
Pakiet nr 2 – Usługa serwisowa PET/CT wraz ze stacjami opisowymi
Pakiet nr 3 – Usługa serwisowa SPECT/CT wraz ze stacjami opisowymi

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
26-11-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
28-10-2019 Wybór oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 2, 3
10-10-2019 Informacja z otwarcia ofert
04-10-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2019S 192-467308
03-10-2019 ZMODYFIKOWANY Formularz Oferotwy - Załącznik nr 1 do SIWZ
03-10-2019 Odpowiedzi na pytania Wykonawców
01-10-2019 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
26-09-2019 Unieważnienie pakietu nr 1
01-10-2019 Postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego sygn.akt KIO 1792/19
03-09-2019 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U. UE 2019/S169-413251
19-09-2019 Odpowiedź na odwołanie
16-09-2019 Odwołanie
16-09-2019 Zawiadomienie o odwołaniu
03-09-2019 Klucz publiczny z miniPortalu Dz.U. UE 2019/S 169-413251
03-09-2019 Załącznik nr 4 do Umowy
03-09-2019 Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) (archiwum ZIP)
03-09-2019 Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
03-09-2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia