• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 25.10.2019r. 
Termin składania ofert: 29.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  29.10.2019 r. godz. 10:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą:  „Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych wraz z dzierżawą biometru optycznego dla Oddziału Okulistycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”, nr sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/48/2019

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
21-10-2019 Ogłoszenie zamieszczone w BZP pod nr 612495-N-2019
21-10-2019 SIWZ wraz z załącznikami
21-10-2019 SAC załącznik nr 2A do SIWZ
21-10-2019 OPZ załącznik nr 2B do SIWZ
21-10-2019 Istotne postanowienia umowne załącznik nr 4 do SIWZ
25-10-2019 Odpowiedzi na pytania Wykonawców
29-10-2019 Informacja z otwarcia ofert
30-10-2019 Wybór oferty
18-11-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia