• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
– dostawy sukcesywne asortymentu w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy

KRYTERIA WYBORU OFERTY
Cena: 100%

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
    (a) wypełniony formularz ofertowy -  Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego,
    (b) wypełnioną specyfikację asortymentowo-cenową  - Załącznik nr 2,
    (c) zaakceptowany (zaparafowany) wzór umowy  - Załącznik nr 3.
    (d) w przypadku działania przez pełnomocnika - do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
2) Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty

TERMIN ORAZ WARUNKI SKŁADANIA OFERT
W sytuacji, gdy są Państwo zainteresowani złożeniem oferty w powyższym zakresie prosimy o przesłanie dokumentów wymienionych w pkt 7 niniejszego Zapytania poprzez przesłanie podpisanej oferty na adres: zsm@zsm.com.pl  (dopuszcza się przyjmowanie skanów dokumentów) albo w formie papierowej na adres: SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich – BIURO PODAWACZE, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu w języku polskim. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  16..05.2024 r. do godz. 12.00

Zapytanie Ofertowe

Numer postępowania: ZSM/LMB/01/2024


Dostawa produktów do wykonywania antybiogramów dla Laboratorium mikrobiologicznego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.


1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust.1 pkt 1- wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów do wykonywania antybiogramów dla Laboratorium mikrobiologicznego dla jednostki zlokalizowanej przy ul. Strzelców Bytomskich 11 - Szpital dla dorosłych.
    3.1. Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
    3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2.
    3.3. Uwaga (dotyczy specyfikacji zamówienia ujętej w SAC):
    (1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
    a) w poz. ozn. $ po 1 op. próbek wraz ze świadectwami kontroli jakości (Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim). Informacje wymagane na świadectwie kontroli jakości zostały wskazane w punkcie 4f poniżej
    b) w poz. ozn. @ po 5 szt. próbek wraz ze świadectwami kontroli jakości (Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim). Informacje wymagane na świadectwie kontroli jakości zostały wskazane w punkcie 3c) poniżej
    c) pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego do spraw Lekowrażliwości Drobnoustrojów (dotyczy poz. 1 – 57 załącznika: "Załącznik do Produktów")
    (2) Oferowany asortyment od producentów z certyfikatem ISO 13485 oraz ISO 9001, deklaracja zgodności, certyfikatami, kartami charakterystyki
    (3) Wymagania dla podłoża na płytkach:
    a) Regularne dostawy zgodnie z zamówieniem cząstkowym
    b) Podłoża na płytkach (co najmniej) ze świadectwem kontroli Jakości
    c) Świadectwo kontroli jakości zawierające co najmniej: nazwę producenta; nazwę produktu; numer serii; datę ważności; skład pożywki; ogólną charakterystykę pożywki (kolor, pH, opakowanie, sterylność); charakterystykę mikrobiologiczną (wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem morfologii wyrosłych kolonii).
    d) Nadruk na płytce wraz z nazwą pożywki, numerem serii, datą ważności i godziną rozlania pożywki;
    e) Termin ważności: Dla podłoży na płytkach min. 4 - 6 tyg. dla pożywek zawierających krew; min. 6 - 8 tyg. dla pożywek pozostałych, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru
    f) Termin ważności podłoży suchych: Czas min. 24 miesiące, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru
    g) Dla podłoża MH – wykaz stref zahamowania wzrostu dla E. coli ATCC 25922, S. aureus ATCC 25923, P. aeruginosa 27853, E. faecalis ATCC 29212;
    (4) Wymagania dla krążków antybiogramowych:
    a) Wszystkie krążki od jednego dostawcy;
    b) Termin ważności min. 12 miesięcy (licząc od dnia dostarczenia towaru)
    c) Każdy rodzaj krążka pakowany pojedynczo w blistry z pochłaniaczem wilgoci. Pochłaniacz w postaci trwałej masy (np. tabletki) lub granulatu zapakowanego w szczelne opakowanie. Nie dopuszcza się granulatu zabezpieczonego jedynie np. wacikiem.     
    d) Każdy pojedynczy krążek musi zawierać dwustronne, międzynarodowe, nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami NCCLS / EUCAST
    e) Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania od 80C do - 200C
    f) Każda seria z dołączonym świadectwem kontroli jakości, które powinno zawierać: Nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, nr serii, datę ważności, kontrolę stężenia antybiotyku na krążku (powinno zawierać się w zakresie 90 - 125 % ustalonego stężenia). kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami podanymi w mm dla każdego szczepu kontrolnego.
    3.4. Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie podano nazwy towarowe produktów, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzeniem źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt, dostarczany przez konkretnego Wykonawcę to odnoszą się one jedynie do jakości, typu produktu, a Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, w związku z czym wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W tym wypadku Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
    3.5. Zamawiający wymaga, by opakowania jednostkowe oferowanych wyrobów zawierały nazwę asortymentu, nazwę producenta, opis zawartości opakowania w języku polskim lub angielskim (opcjonalnie ulotkę), datę produkcji i/lub ważności oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej. Opakowania oferowanych wyrobów w języku angielskim powinny być łatwo rozumiane oraz oznaczenia fabryczne, opisy powinny być wskazane za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów.
    3.6. W przypadku, gdy wymieniony w załączniku nr 2- „SAC” asortyment nie jest czasowo dostępny na rynku można go zastąpić innym po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia – dostawy sukcesywne asortymentu w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy.

5. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Cena: 100%

6. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Dostawy sukcesywne asortymentu realizowane będą do Laboratorium mikrobiologicznego SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich – szpitala dla dorosłych mieszczącego się przy ul. Strzelców Bytomskich 11, Pawilon 6 (parter) na koszt i siłami Wykonawcy wraz z wniesieniem.
UWAGA: bez względu na fakt, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem własnym czy za pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru do Laboratorium mikrobiologicznego (lub miejsca wskazanego w zamówieniu) – własnymi siłami i na własny koszt - wraz z wniesieniem (!). W przypadku realizacji dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu towaru oraz jego przeniesienia ze środka transportu na Blok operacyjny – w ramach zlecenia przekazanego firmie kurierskiej (niedopuszczalny jest tryb realizacji dostawy "od drzwi do drzwi"). Niedopełnienie powyższego warunku skutkować będzie zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4 ppkt. d) Projektowanych postanowień umowy (Warunki reklamacji) odmową przyjęcia towaru i podlegać będzie karze umownej przewidzianej w § 7 ust. 1 pkt a) umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do każdorazowej ilości towaru oraz cykliczności dostaw. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na stanie magazynu ilości asortymentu zapewniające płynność dostaw. W przypadku transportu i dostarczenia towaru przez firmę przewozową towar musi być wyraźnie opisany z wyszczególnieniem nazwy towaru oraz miejsca dostawy.

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
    1) Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
    (a) wypełniony formularz ofertowy -  Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego,
    (b) wypełnioną specyfikację asortymentowo-cenową  - Załącznik nr 2,
    (c) zaakceptowany (zaparafowany) wzór umowy  - Załącznik nr 3.
    (d) w przypadku działania przez pełnomocnika - do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
    2) Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
    3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty.

8. TERMIN ORAZ WARUNKI SKŁADANIA OFERT
W sytuacji, gdy są Państwo zainteresowani złożeniem oferty w powyższym zakresie prosimy o przesłanie dokumentów wymienionych w pkt 7 niniejszego Zapytania poprzez przesłanie podpisanej oferty na adres: zsm@zsm.com.pl  i do wiadomości na adres: mikrobiologia@zsm.com.pl (dopuszcza się przyjmowanie skanów dokumentów) albo w formie papierowej na adres:
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich – BIURO PODAWACZE, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów.

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej Zamawiający będzie brał pod uwagę datę wpływu oferty na adres Zamawiającego, a nie datę nadania przesyłki.
Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu w języku polskim. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  16..05.2024 r. do godz. 12.00Załączniki

Data dodania Załącznik
09.05.2024

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

4482_zalacznik-nr-3-projekt-umowy.pdf

09.05.2024

Załącznik nr 2 - Specyfikacja asortymentowo - cenowa (SAC) - do edycji

4483_zalacznik-nr-2-specyfikacja-asortymentowo-cenowa-sac.xlsx

09.05.2024

Załącznik nr 2 - Specyfikacja asortymentowo - cenowa (SAC)

4484_zalacznik-nr-2-specyfikacja-asortymentowo-cenowa-sac.pdf

09.05.2024

Załączniki nr 1 - formularz ofertowy (do edycji)

4485_zalaczniki-nr-1-formularz-ofertowy.docx

09.05.2024

Załączniki nr 1 - formularz ofertowy

4486_zalaczniki-nr-1-formularz-ofertowy.pdf

09.05.2024

Zapytanie ofertowe z dnia 9.05.2024

4487_zapytanie-ofertowe.pdf

16.05.2024

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 16.05.2024

4537_rozstrzygniecie-postepowania.pdf