• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
W SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie działalność związana z wykorzystaniem promieniowania jonizującego wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i prowadzona jest w celu diagnostyki medycznej i terapii pacjentów.

W  Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie stosowane są zamknięte oraz otwarte źródła promieniotwórcze oraz urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące w następujących zakładach
i komórkach organizacyjnych: Zakład Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej SOR, Blok Operacyjny, Pracownia RTG na Oddziale Otolaryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
Te miejsca, gdzie  do wykonania procedury medycznej wykorzystuje się promieniowanie jonizujące są oznakowane jako Tereny Nadzorowane , Kontrolowane i chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych. Na tych terenach przebywać mogą jedynie pracownicy zakładów  oraz pacjenci poddawani procedurom medycznym. 
Podczas wykonywania procedur z zakresu medycyny nuklearnej powstają odpady promieniotwórcze (stałe i ciekłe), z którymi postępowanie przebiega zgodnie przepisami prawa  i  z zezwoleniami właściwych organów.

Odpady promieniotwórcze nie stanowią zagrożenia, zarówno dla ludności, jak i dla środowiska.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa  ludzi i środowiska podlegają one ścisłej kontroli i usuwane z pracowni gdy nie są już promieniotwórcze.