• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Projekty zrealizowane z udziałem Funduszy Europejskich

Lądowisko dla helikopterów

W grudniu 2016 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.: Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zakup wyposażenia SOR-u na potrzeby ChCPiO im. dr Edwarda Hankego, przy ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie.

Projekt został złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (w ramach Priorytetu IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego) Wartość projektu: 8.166.686,74 PLN Koszty kwalifikowane: 7 285 326,50 PLN Dofinansowanie (EFRR 85%): 6.192.527,52 PLN Celem projektu jest budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych wraz z niezbędną infrastrukturą celem zapewnienia bezpiecznego dostępu do szpitalnego oddziału ratunkowego. Lądowisko zostanie wyniesione poprzez nadbudowę nad istniejącym dachem szpitala nowej płyty lądowiska wraz z niezbędną komunikacją w postaci schodów i pomostu technicznego do windy. W ramach projektu wybudowany zostanie częściowo zadaszony pomost prowadzący z windy na płytę lądowiska oraz ewakuacyjna klatka schodowa po zachodniej stronie płyty.

Wraz z lądowiskiem wykonana zostanie niezbędna wewnętrzna infrastruktura techniczna, wewnętrzna instalacja energetyczna, przeciwpożarowa oraz deszczowa. Lądowisko przystosowane będzie do lądowania nowoczesnych, lekkich, medycznych śmigłowców Eurocopter EC135. Powierzchnia płyty lądowiska będzie wynosiła 573,4 m kw. Równocześnie z budową lądowiska SOR zostanie doposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny. W ramach oddziału, dla pacjentów zostanie uruchomiony ośrodek terapii hiperbarycznej w którym mieścić się będzie sześcioosobowa komora hiperbaryczna, mająca zastosowanie w leczeniu między innymi częstych na Śląsku zatruć tlenkiem węgla. Na oddziale znajdzie się również urządzenie do pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych, które jest standardem w leczeniu wielu schorzeń ? między innymi po głębokiej hipotermii. Dodatkowo dzięki projektowi oddział zostanie doposażony w: analizator parametrów krytycznych, respirator, kardiomonitor, pompy infuzyjne, materac do ogrzewania pacjenta oraz łóżko intensywnej terapii. Po zakończeniu realizacji projektu Szpitalny Oddział Ratunkowy zyska dodatkowe stanowisko intensywnej terapii. Dzięki uzyskaniu dofinansowania szpital dostosuje swoją infrastrukturę do § 3 pkt 7 i 8. obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (7. Oddział posiada całodobowe lotnisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego. 8. W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 7, oddział posiada całodobowe lądowisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego).

Zapraszamy na wirtulany spacer po naszym lądowisku, SOR i komorze hiperbarycznej

Rozwój Szpitalnego Systemu Informatycznego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowano projekt pn. Rozwój Szpitalnego Systemu Informatycznego w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego.

Kwota całkowita projektu: 2 006 223,30 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 1 125 779,96 PLN

Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie celem podniesienia jakości i dostępności do usług medycznych oraz dostosowania szpitala do wymogów stawianych przez NFZ

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowano projekt pn. Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie celem podniesienia jakości i dostępności do usług medycznych oraz dostosowania szpitala do wymogów stawianych przez NFZ.

Wartość projektu: 974 609,54
Kwota dofinansowania z EFRR: 828 418,10
Wkład własny SP ZOZ ZSM: 146 191,44

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Projekt nr POIS.09.01.00-00-0291/18 pn. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX - Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Koszt kwalifikowany projektu: 470.000,00 zł 
Dofinansowanie UE: 399.500,00 zł

"Tryby Obsługi Pacjenta w szpitalknym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)".

W dniu 24.06.2019 roku została podpisana umowa partnerska z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Warszawie przy ulicy Księżycowej 5.

Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie systemów
„Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)" w podziale na części - zadania:

  • zadanie nr 1 — fabrycznie nowe urządzenia systemów kolejkowych, wdrożenie oprogramowania pozwalającego na przeprowadzanie segregacji medycznej oraz sterującego pracą systemów wraz z modułami do generowania raportów i analiz, przeprowadzenie testów poprawności działania systemów (z uwzględnieniem kompatybilności z systemem segregacji medycznej oraz kardiomonitorami) i szkoleń dla operatorów i administratorów,
  • zadanie nr 2 — licencja na wykorzystanie systemu segregacji medycznej wraz ze szkoleniami dla personelu medycznego,
  • zadanie nr 3 — fabrycznie nowe kardiomonitory, wdrożenie oprogramowania pozwalającego na eksport danych do karty segregacji medycznej.


Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zakupiono sprzęt medyczny przeznaczony do leczenia pacjentów z niewydolnością krążenionowo-oddechową, w tym kardiomonitory, respiratory, urządzenia do USG i EEG oraz lampy zabiegowe. Celem projektu było podniesienie jakości świadczeń medycznych oraz zwiększenie ilości łóżek intensywnego nadzoru.

Projekt zrealizowano w 2019 roku.

Wartość projektu: 2 385 625,92 zł

Dofinansowanie z funduszy europejskich: 2 027 782,03 zł

 


Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014 - 2020

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji ZarządzającejZespół Szpitali Miejskich realizuje projekt pn. „Rozwój e-usług w obszarze zdrowia w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie”

współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1

Projekt polega na wdrożeniu nowych e-usług w Zespole Szpitali Miejskich   w Chorzowie. Zakres inwestycji obejmuje zakup i wdrożenie oprogramowania  oraz zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonownia e-usług. Odbiorcami projektu będą,  głównie mieszkańcy województwa śląskiego. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu rozwoju i jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia oferowanych przez Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie. Realizacja niniejszego projektu wraz z innymi przedsięwzięciami w zakresie rozwoju i poprawy jakości e-usług w obszarze zdrowia w perspektywie długoterminowej spowoduje wzrost dostępności i jakości zarówno e-usług jak i świadczeń medycznych na obszarze oddziaływania projektu. Realizacja inwestycji przyczyni się do większej integracji i wymiany dokumentacji medycznej, a tym samym do poprawy stanu zdrowia ludności oraz wzrostu efektywności funkcjonowania systemu publicznej opieki zdrowotnej.

Wartość projektu:  1 680 037,00
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich  1 411 303,46

UWAGA:
W wyniku podpisanego aneksu zmieniła się wartośc projektu
Planowana calkowita wartość projektu   1 947 385,20
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne  1 913 343,40
Dofinansowanie projektu  1 626 341,94

 

Galeria

Załączniki

Data dodania Załącznik
11.03.2021

klauzula_informacyjna_POIiS.pdf

2717_klauzulainformacyjnapoiis.pdf