• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista
Akredytacja prowadzona jest w oparciu o ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418.  z póż zm.) i towarzyszące jej rozporządzenia ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady Akredytacyjnej, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie).


Akredytacji udziela i przyznaje Certyfikat Akredytacyjny Minister Zdrowia w oparciu o rekomendacje Rady Akredytacyjnej wydane na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, który przeprowadza przegląd jednostki pod kątem spełnienia standardów akredytacyjnych.

Termin “akredytacja” początkowo odnosił się wyłącznie do uznania potwierdzonych kwalifikacji praktyki profesjonalistów medycznych. Na początku XX wieku Amerykańskie Kolegium Chirurgów zastosowało termin „akredytacja” dla oceny szpitali.

Od 1953 roku termin “akredytacja” stosowany jest w odniesieniu do organizacji świadczących opiekę zdrowotną .
Jest to  dobrowolny, usystematyzowany proces oceny prowadzony przez niezależnych wizytatorów, nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki.

Podstawowym elementem systemu akredytacji jest regularny monitoring działań i zdarzeń dokonywanych w szpitalu, w celu spełnienia wymogów standardów akredytacyjnych, ich utrzymania i poprawy.

Decyzja o przystąpieniu do procesu akredytacji została podjęta w marcu 2019 roku.
16 kwietnia 2019 roku szpital podpisał porozumienie i tym samym został zakwalifikowany do udziału w projekcie pn: "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standarów jakości i bezpieczeństwa opieki"

Przygotowanie Szpitala do wizyty akredytacyjnej było procesem  wieloetapowym i wymagało zaangażowania całego personelu szpitala w celu dostosowania istniejących procedur  oraz wprowadzenia nowych procedur medycznych, organizacyjnych i technicznych zgodnych z zestawem standardów akredytacyjnych dotyczących:

 • Ciągłości Opieki,
 • Praw Pacjenta,
 • Oceny Stanu Pacjenta,
 • Opieki nad Pacjentem,
 • Kontroli Zakażeń,
 • Zabiegów  i Znieczuleń,
 • Farmakoterapii,
 • Laboratorium,
 • Diagnostyki Obrazowej,
 • Odżywiania,
 • Poprawy Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta,
 • Zarządzania Ogólnego,
 • Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • Zarządzania Informacją,
 • Zarządzania Środowiskiem Opieki.


Każdy dział zawiera szczegółowe, rygorystyczne wytyczne, do których spełnienia winien dążyć każdy szpital, a które obligatoryjnie musi spełniać szpital akredytowany.
Wizyta akredytacyjna szpitala odbyła się w dniach 14-16 pażdzoernik 2020 roku i zakończyła się przedstawieniem raportu z przeglądu akredytacyjnego, czego efektem jest otrzymanie wydanego przez Ministra Zdrowia w dniu 30 grudnia 2020 roku Certyfikatu Akredytacyjnego.

 

Galeria

Załączniki

Data dodania Załącznik
04.07.2024

Certyfikat ISO

4770_szpital-chorzow-92024-ponowna.pdf

04.07.2024

Zalacznik nr 1 do Certyfikatu ISO

4769_szpital-chorzow-zalacznik-1-92024-ponowna.pdf

04.07.2024

Zalacznik nr 2 do Certyfikatu ISO

4768_szpital-chorzow-zalacznik-2-92024-ponowna.pdf

07.09.2023

Certyfikat - dobre praktyki żywienia klinicznego

3721_certyfikat-zyw.pdf

04.01.2021

Certyfikat Akredytacyjny

2588_ca-2020-41-chorzowzsm.pdf