• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, otrzymał dofinansowanie w kwocie 15 000 000,00 zł na zakupu aparatu Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET) w ramach zadania  pn. „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej” – wymiana aparatów PET

 Zakupiony aparat  zainstalowany w Zakładzie Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej  to najnowszej generacji skaner hybrydowy PET-CT, który znacząco zwiększy możliwości diagnostyczne dzięki wysokiej czułości i rozdzielczości obrazów opartych na cyfrowej technologii detekcji
z wykorzystaniem przetworników typu SiPM kryształach LSO


 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w ramach dofinasowania z Funduszu Medycznego  ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego dotyczącego realizacji zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji zakupił:

  • Stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych - 3 sztuki
  • Mobilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała – 2 sztuki

Dofinansowanie w ramach FM wyniosło 500 000,00

W dniu 30 grudnia  2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich  na przyznanie w 2022 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznzczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - inwestycja budowlana w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorb zakaźnych oraz wywoanych nim sytuacji kryzysowych.

Dofinansowanie realizacji zadania   634 064,00 zł (73% )

Środki własne  w ramach realizacji zadania 232 710,00 zł  (27%)

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 866 774,00 zł

W ramach zadania pn:  "Utworzenie Laboratorium Biologii Komórki w SP ZOZ ZSM – w związku z covid-19” zostały dofinansowane zadania polegające na przebudowie i modernizacji obiektów działalności leczniczej szpitala.

 

Celem zadania było wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych  poprzez  przebudowę  i modernizację  pomieszczeń po  byłej pracowni histopatologii znajdującej się  na parterze w budynku Pawilonu nr IV przy SP ZOZ SM przy ul. Strzelców Bytomskich  11 z przeznaczeniem na laboratorium biologii komórki. 

 Powyższe zadanie miało  kluczowe znaczenie dla działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych na terenie województwa śląskiego jak i całego kraju.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich na podstawie podpisanej umowy  nr 1/13/9/2022/191/484 otrzymał 975 974,00 zł
na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków.

SP ZOZ ZSM za przyznaną dotację zakupił:
  • system do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALDI-TOF (1 szt)
  • zamrażalkę niskotemperaturową (1 szt)
  • komorę laminarną (1 szt)
  • mikroskop optyczny (1 szt)
  • wirówki laboratoryjne ( 2szt)


W dniu 4 lipca 2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich  na przyznanie w 2022 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Maksymalny poziom dofinansowania zadania wynosi 730 000,00 zł


W ramach zadania pn: Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z COVID-19 szpital zakupi aparat USG oraz przyłóżkowy aparat RTG Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich otrzymał dofinasowanie do zakupu urządzenia rehabilitacyjno-diagnostyczne go do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Całkowita wartość projektu :  140 100,00 zł

Uzyskane dofinansowanie w ramach projektu:   137 270,00 zł

 

Nasi pacjenci uzyskali  dostęp do najnowszych osiągnięć technologicznych w zakresie wczesnej rehabilitacji neurologicznej osób po udarze mózgu zyskując tym sposobem możliwe szybkie uruchamianie, a co za tym idzie szybszy powrót do zdrowia

 

Urządzenie posiada fotel rehabilitacyjny umożliwiając dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej, wraz z możliwością pionizacji pacjenta dzięki czemu pozwala na wykonywanie zrobotyzowanych ćwiczeń biernych i siłowych.

Pozwala także na trening za pomocą motywującego z użyciem EMG biofeedbacku w formie gier rehabilitacyjnych, które pozwalają prowadzić trening relaksacyjny, koordynacyjny oraz wzmacniający kończyn górnych i dolnych.

Galeria