• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

ogłasza konkurs ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych fizyka medycznego w Zakładzie Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Przyjmujemy oferty osób, które legitymują się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonujących zawód, w tym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 991 ze zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 22 grudnia 2023 r. o godzinie 9:30 w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
18.12.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

4036_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

18.12.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (do edycji)

4037_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

18.12.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

4038_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

18.12.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

4039_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

18.12.2023

Załącznik nr 1- Projekt umowy

4040_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

18.12.2023

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

4041_05-warunki-konkursu.pdf

18.12.2023

Regulamin konkursu ofert

4042_04-regulamin-konkursu.pdf

18.12.2023

Ogłoszenie Konkursu ofert z dnia 18.12.2023 r.

4043_ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

22.12.2023

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert z dnia 22.12.2023

4060_rozstrzygniecie.pdf