• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych obejmujące pracę w wielodyscyplinarnym zespole terapeutycznym (– konsylium) oraz przeprowadzaniu lekarskich konsultacji onkologicznych w SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 633 z późn. zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 6 czerwca 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 7 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert, terminu rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych.

W toku postępowania konkursowego – do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Załączniki

Data dodania Załącznik
30.05.2023

Regulamin konkursu ofert

3539_regulamin.pdf

30.05.2023

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

3540_umowa.pdf

30.05.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3541_formularz.pdf

30.05.2023

Wymagania i szczegółowe warunki konkursu ofert

3542_warunki.pdf

30.05.2023

Oświadczenie.pdf

3543_oswiadczenie.pdf

30.05.2023

Ogłoszenie konkursu ofert

3544_ogloszenie.pdf

30.05.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (wersja do edycji)

3545_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

07.06.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

3550_rozstrzygniecie.pdf