• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale AiIT dla dzieci oraz w Oddziale AiIT dla dorosłych w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej oraz poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej

Przyjmujemy oferty osób, które legitymują się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonujących zawód lekarza, w tym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 991 ze zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 22 grudnia 2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
18.12.2023

Ogłoszenie Konkursu ofert z dnia 18.12.2023 r.

4051_01-ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

18.12.2023

Regulamin konkursu ofert

4052_04-regulamin-konkursu.pdf

18.12.2023

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

4053_05-warunki-konkursu.pdf

18.12.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

4054_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

18.12.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

4055_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

18.12.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

4056_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

18.12.2023

Załącznik nr 1- Projekt umowy

4057_doc638369405353666714.pdf

22.12.2023

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert z dnia 22.12.2023

4061_rozstrzygniecie.pdf