• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej oraz poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej

Przyjmujemy oferty osób, które legitymują się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonujących zawód lekarza, w tym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 991 ze zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 6 grudnia 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 7 grudnia 2023 r. o godzinie 10:30 w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
08.12.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 7.12.2023

4015_rozstrzygniecie.pdf

30.11.2023

Ogłoszenie Konkursu ofert z dnia 30.11.2023

3902_oglsscan.pdf

30.11.2023

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki Konkursu ofert

3948_doc638369429287605638.pdf

30.11.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

3895_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

30.11.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (do edycji)

3896_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

30.11.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3906_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

30.11.2023

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

3938_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

30.11.2023

Regulamin Konkursu ofert

3901_regulascan.pdf

30.11.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

3905_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx