• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a) formularz ofertowy (Załącznik nr 2) – dokument wymagany – złożyć z Ofertą;
b) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lekarza, który będzie udzielać świadczeń zdrowotnych (kserokopia dyplomu studiów potwierdzającego uzyskanie tytułu lekarza, kserokopia(-e) dyplomu(-ów) specjalizacji – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
c) kserokopia prawa wykonywania zawodu – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
d) kserokopia dyplomu doktora nauk medycznych (jeśli dotyczy) – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
e) zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
f) kserokopia księgi rejestrowej z Okręgowej Izby Lekarskiej o wpisie do rejestru praktyk lekarskich lub wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
g) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia: certyfikaty i zaświadczenia ukończenia kursów, szkoleń, itd. – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
h) zaświadczenie ogólne z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) o niekaralności – złożyć z ofertą; Zaświadczenie można uzyskać:
• w trybie online za pośrednictwem e-Platformy MS Krajowego Rejestru Karnego [https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web]
• w punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego:
• przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach, tel. (32) 33 80 016, ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice; Obsługa klienta: poniedziałek 9:00 - 18:00, wtorek - piątek 8:30 - 14:30
• przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, tel. (32) 60 70 490 i (32) 60 70 234, ul. Francuska 38, 40-028 Katowicach; Obsługa klienta: poniedziałek 8:00 - 18:00, wtorek - piątek 8:00 – 15:00;
i) kserokopię polisy ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem konkursu z minimalną sumą gwarancyjną ubezpieczenia OC określoną zgodnie z przepisami w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2019.866) – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
j) orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy wraz ze skierowaniem na badanie lekarskie, określającym czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia, czynniki uciążliwe występujące na stanowisku pracy oraz aktualne orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z aktualnymi przepisami prawa – zobacz: ust. 3 „Uwaga”.
k) orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy wraz ze skierowaniem na badanie lekarskie, określającym czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia, czynniki uciążliwe występujące na stanowisku pracy oraz aktualne orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z aktualnymi przepisami prawa – zobacz: ust. 3 „Uwaga”.
l) opisany przebieg pracy zawodowej;

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Oddziałem Chorób Wewnętrznych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie wraz z udzielaniem lekarskich świadczeń zdrowotnych

Przyjmujemy oferty podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2023 r., poz. 991 ze. zm.), przy czym miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich jest siedziba Udzielającego Zamówienie.

Okres udzielania świadczeń: od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2029 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 28.05.2024 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 29.05.2024 r. o godzinie 10:30 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
22.05.2024

Ogłoszenie konkursu ofert z dnia 22.05.2024

4560_01-ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

22.05.2024

Regulamin konkursu ofert

4561_04-regulamin-konkursu.pdf

22.05.2024

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

4562_05-warunki-konkursu.pdf

22.05.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

4563_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

22.05.2024

Załącznik nr 1- Projekt umowy

4564_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

22.05.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

4565_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

22.05.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (do edycji)

4566_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

22.05.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

4567_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

31.05.2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 31.05.2024

4597_rozstrzygniecie.pdf