• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Wymagania dotyczące ofert:

a) formularz ofertowy (Załącznik nr 2) – dokument wymagany – złożyć z Ofertą;
b) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lekarza, który będzie udzielać świadczeń zdrowotnych (kserokopia dyplomu studiów potwierdzającego uzyskanie tytułu lekarza, kserokopia dyplomu / dyplomów specjalizacji – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
c) kserokopia prawa wykonywania zawodu – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
d) kserokopia dyplomu doktora nauk medycznych – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
e) zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
f) kserokopia księgi rejestrowej z Okręgowej Izby Lekarskiej o wpisie do rejestru praktyk lekarskich lub wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
g) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia: certyfikaty i zaświadczenia ukończenia kursów, szkoleń, itd. – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
h) zaświadczenie ogólne z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) o niekaralności – złożyć z ofertą; Zaświadczenie można uzyskać:
• w trybie online za pośrednictwem e-Platformy MS Krajowego Rejestru Karnego [https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web]
• lub w punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego:
    • przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach, tel. (32) 33 80 016, ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice; Obsługa klienta:
       poniedziałek 9:00 - 18:00, wtorek - piątek 8:30 - 14:30

    • przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, tel. (32) 60 70 490 i (32) 60 70 234, ul. Francuska 38, 40-028 Katowicach;
      Obsługa klienta: poniedziałek 8:00 - 18:00, wtorek - piątek 8:00 - 15:00

i) kserokopia umowy ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej lub dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem konkursu z minimalną sumą gwarancyjną ubezpieczenia OC określoną zgodnie z przepisami w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2019.866) – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
j) orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy wraz ze skierowaniem na badanie lekarskie, określającym czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia, czynniki uciążliwe występujące na stanowisku pracy oraz aktualne orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z aktualnymi przepisami prawa – zobacz: ust. 3 „Uwaga”.
k) opisany przebieg pracy zawodowej – zobacz: ust. 3 „Uwaga”.;

Uwaga: w przypadku obecnych pracowników  SP ZOZ ZSM / przyjmujących zamówienie, których dokumenty wskazane powyżej w pkt. 1 b) ÷ g)  i i) – k) są zdeponowane w Dziale Kadr, do oferty można załączyć stosowne OŚWIADCZENIE (Załącznik nr 3 do Specyfikacji konkursowej).

- Oferenci, którzy nie złożą wszystkich wymaganych dokumentów nie przechodzą do kolejnego etapu.

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Zakładem Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie wraz z udzielaniem lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej i izotopowej

Przyjmujemy oferty podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2023 r., poz. 991 ze. zm.), przy czym miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich jest siedziba Udzielającego Zamówienie.

Okres udzielania świadczeń: od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2029 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2024 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 23.05.2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
16.05.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (do edycji)

4529_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

16.05.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

4530_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

16.05.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

4531_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

16.05.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

4532_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

16.05.2024

Załącznik nr 1- Projekt umowy

4533_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

16.05.2024

Regulamin konkursu ofert

4535_04-regulamin-konkursu.pdf

16.05.2024

Ogłoszenie konkursu ofert z dnia 16.05.2024

4536_01-ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

16.05.2024

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

4544_warunki.pdf

23.05.2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 23.05.2024

4575_rozstrzygniecie.pdf