• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Oferty - w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, opatrzonej napisem:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego w Izbie Przyjęć SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z siedzibą w Chorzowie

– muszą wpłynąć do:Biura Podawczego Dyrekcji SP ZOZ ZSM, ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie do dnia 19.02.2024 r., do godziny 14.00

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania  czynności ratownika medycznego w Izbie Przyjęć

Przyjmujemy oferty osób, które legitymują się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiadający tytuł ratownika medycznego, w tym  wykonujących zawód w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Okres udzielania świadczeń: od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2029 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest Biuro Podawcze Dyrekcji SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2024 r. do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 20.02.2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
13.02.2024

Ogloszenie konkursu ofert z dnia 13.02.2024

4189_ogloszenie.pdf

13.02.2024

Załacznik nr 2 - Formularz ofertowy

4190_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

13.02.2024

Załacznik nr 3- Oświadczenie oferenta

4191_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

13.02.2024

Regulamin konkursu ofert

4192_regulamin.pdf

13.02.2024

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

4193_wymagania.pdf

13.02.2024

Załacznik nr 1- Projekt umowy

4194_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

13.02.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (do edycji)

4195_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

13.02.2024

Załacznik nr 2 - Formularz ofertowy (do edycji)

4196_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

20.02.2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 20.02.2024

4239_rozstrzygniecie.pdf