• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

ogłasza konkurs ofert na udzielaniu lekarskich świadczeń zdrowotnych na oddziałach pediatrycznych oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, przy czym miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich jest siedziba Udzielającego Zamówienie.

Okres udzielania świadczeń: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.


Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 22.12.2023 r. o godzinie 8:30 w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
18.12.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

4044_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

18.12.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

4045_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

18.12.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

4046_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

18.12.2023

Załącznik nr 1- Projekt umowy

4047_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

18.12.2023

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

4048_05-warunki-konkursu.pdf

18.12.2023

Regulamin konkursu ofert

4049_04-regulamin-konkursu.pdf

18.12.2023

Ogłoszenie Konkursu ofert z dnia 18.12.2023 r.

4050_01-ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

22.12.2023

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert z dnia 22.12.2023

4059_rozstrzygniecie.pdf