• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert:

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu zabezpieczenia zdrowia i życia pacjentów w trakcie realizowania transportu przez  Zespół Wyjazdowy Karetki typu „T” SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2022 poz. 633 z późn. zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 6 czerwca 2023 r. o godzinie 10:30 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Władysława Truchana 7.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert, terminu rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych.

W toku postępowania konkursowego – do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Załączniki

Data dodania Załącznik
29.05.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3532_formularz.pdf

29.05.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (dotyczy tylko obecnych pracowników ZSM)

3533_oswiadczenie.pdf

29.05.2023

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

3534_umowa.pdf

29.05.2023

Wymagania i szczegółowe warunki konkursu ofert

3535_warunki.pdf

29.05.2023

Regulamin konkursu ofert

3536_regulamin.pdf

29.05.2023

Ogłoszenie konkursu ofert

3537_ogloszenie.pdf

29.05.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (wersja do edycji)

3538_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

07.06.2023

Rozstrzygniecie konkursu ofert

3559_rozstrzygniecie.pdf