• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dzierżawa mat podłogowych w dwóch jednostkach szpitalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz przy ul. Władysława Truchana 7

Numer zapytania: SP ZOZ ZSM/ DHS/1/2024

Chorzów, 19.02.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: dzierżawa mat podłogowych w dwóch jednostkach szpitalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz przy ul. Władysława Truchana 7.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1- wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych netto.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest „Dzierżawa mat podłogowych w dwóch jednostkach szpitalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz przy ul. Władysława Truchana 7”.
Opis przedmiotu zamówienia zawarto w  załączniku nr 3 do niniejszego zapytania.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2023r. Poz. 129 z późn. zm.).

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia lub do dnia pełnej realizacji przedmiotu umowy w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi wcześniej.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT I/LUB UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW
W sytuacji, gdy są Państwo zainteresowani złożeniem oferty w powyższym zakresie, prosimy o przesłanie dokumentów wymienionych w pkt 8 niniejszego Zapytania poprzez przesłanie podpisanej oferty na adres: biuropodawcze@zsm.com.pl (dopuszcza się przyjmowanie skanów dokumentów) albo w formie papierowej na adres:
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Biuro Podawcze (dla: Dział Higieny Szpitalnej) ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów.

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej Zamawiający będzie brał pod uwagę datę wpływu oferty na adres Zamawiającego, a nie datę nadania przesyłki.
Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu w języku polskim. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2024r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi 26.02.2024r. o godz. 10.30

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, liczy się data wpływu oferty Zamawiającego.
W razie niejasności dotyczących Zapytania Wykonawca na etapie przygotowania oferty można zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia (- jednak nie później niż do dnia 22.02.2024r.) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: iksol@zsm.com.pl
Uwaga: Zamawiający, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

KRYTERIA WYBORU OFERTY: Cena: 100%

Załączniki

Data dodania Załącznik
19.02.2024

Zapytanie ofertowe z dnia 19.02.2024

4224_zapytanie.pdf

19.02.2024

Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia

4225_opz.pdf

19.02.2024

Załacznik nr 2 - Projekt umowy

4226_zalacznik-nr-2-projekt-umowy.pdf

19.02.2024

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (do edycji)

4227_2-zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-2-aj.docx

27.02.2024

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 27.02.2024

4259_rozstrzygniecie.pdf