• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

W procesach rekrutacji organizowanych przez SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich wymagane jest od kandydatów złożenie złączonego poniżej dokumentu, który należy pobrać i podpisany złożyć w Dziale Kadr i Szkoleń. Dokument można przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@zsm.com.pl lub złożyć osobiście w Dziale Kadr SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów (budynek adminsitracji, pawilon 6).
Nie złożenie ww. dokumentu przez kandydatowa ubiegającego się o pracę w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich spowoduje, że  nie będzie on uwzględniany w procesie rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pionie Anestezjologii SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 j.t. z późn. zm.) posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub będący w trakcie specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Okres udzielania świadczeń: od 01 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2022 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.


Załączniki

Data dodania Załącznik
15.01.2019

Ogłoszenie konkursu ofert - 15.01.2019

581_ccf000227.pdf

28.01.2019

Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 23.01.2019 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udz

627_ogloszenie-rozstrzygniecie-pion.pdf