• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Świadczenia usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku.

Zapytanie cenowe dotyczy świadczenia usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na dwie lokalizacje: ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz ul. Władysława Truchana7. Zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferta cenowa musi zawierać:
  1. Wartość netto i wartość brutto (podatek VAT) zgodnie z załącznikiem nr 2 specyfikacją asortymentowo- cenową,
  2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE BRAKU PRZESŁANEK DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA załącznik nr 3,
  3. warunki płatności: min. 30 dni od daty dostarczenia faktury,
  4. Okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 60 dni),
  5. Czas trwania umowy 2 lata od momentu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Okres rozpoczęcia realizacji zadania nie wcześniej niż od 01.03.2024r.

Termin złożenia oferty: 30.11.2023r. godz. 10:00.

Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie: ofertę prosimy przestać na adres poczty elektronicznej agara@zsm.com.pl lub administracja@zsm.com.pl. W razie niejasności na etapie przygotowania oferty można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (Jednak nie później niż do dnia 28.ll.2023r.} przesyłając je na adres poczty elektronicznej: agara@zsm.com.pl lub administracja@zsm.com.pl

Załączniki

Data dodania Załącznik
21.11.2023

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

3869_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.docx

21.11.2023

Zapytanie ofertowe

3870_zapytanie-cenowe.pdf

21.11.2023

Załącznik nr 2 - specyfikacja - asortmentowo- cenowa

3871_zalacznik-nr-2-specyfikacja-asortmentowo-cenowa.docx

21.11.2023

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

3872_zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf