• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 10.06.2019 r.
Termin składania ofert: 14.06.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 14.06.2019 r. godz. 10:30

SP ZOZ ZSM ZP/28/2019
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Usługa serwisowa nad komorą hiperbaryczną dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia” (dalej w treści: OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

CPV:
50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego, kat. 1

Załączniki

Data dodania Załącznik
06.06.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 555885-N-2019

1000_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

06.06.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1001_zp-28-2019-siwz-serwis-komory.doc

14.06.2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

1008_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

27.06.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

1023_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

26.07.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu nr 510156073-N-2019

1123_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowieniu.pdf