• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Wykonanie sieci bezprzewodowej z przeznaczaniem na dostęp do Internetu dla pacjentów oddziałów szpitalnych przy ul. Truchana 7 - II [powtórzone postępowanie]

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów zaprasza do składania ofert w postępowaniu o· udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust.1 pkt 1- wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych

Szczegóły zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 – OPZ stanowiącym integralną część Zapytania.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu i udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

Kryteria wyboru oferty: cena: 100%

Załączniki

Data dodania Załącznik
11.10.2023

Zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2023

3805_zapytanie-ofertowe-wifi.pdf

11.10.2023

Załącznik nr 2 - OPZ - opis przedmiotu zamówienia

3806_opzskan.pdf

11.10.2023

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3807_formularzskan.pdf

11.10.2023

Załącznik nr 2 - OPZ - opis przedmiotu zamówienia [wersja do edycji]

3808_zalacznik-nr-2-opz.docx

11.10.2023

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [wersja do edycji]

3809_zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx

11.10.2023

Załącznik nr 3 - Wzor Umowy DI.pdf

3810_zalacznik-nr-3-wzor-umowy-di.pdf

18.10.2023

Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 17.10.2023

3811_odpoiwedzi-na-pyanie-z-dnia-17.10.2023.pdf

18.10.2023

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 18.10.2023

3813_notatkawifi.pdf