• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV  na Oddziale Pediatrii Dzieci Starszych wraz z rozbudową sieci LAN w szpitalu przy ul. Truchana 7

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów zaprasza do składania ofert na: „Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV oraz rozbudowę sieci LAN na Oddziale Pediatrii Dzieci Starszych w szpitalu przy ul. Truchana 7”

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o· udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust.1 pkt 1- wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV oraz rozbudowa sieci LAN na Oddziale Pediatrii Dzieci Starszych w szpitalu przy ul. Truchana 7” Przedmiot zamówienia składa się z dwóch pakietów:
• Pakiet nr 1 – Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV
• Pakiet nr 2 – Rozbudowa sieci LAN Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety, tj. na 2 części zamówienia), lecz nie dopuszcza składania oferty na wybrane pozycje w pakiecie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu i udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Wykonawca udzieli gwarancji:
• Pakiet nr 1 – Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV - 24 miesiące
• Pakiet nr 2 – Rozbudowa sieci LAN - 24 miesiące

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji wynosi 7 dni roboczych dla każdego z pakietów.

KRYTERIA WYBORU OFERTY
Cena: 100%

Załączniki

Data dodania Załącznik
12.12.2023

Zapytanie ofertowe

4020_zapytanie-ofertowe.pdf

12.12.2023

Załącnik nr 1 - Formularz ofertowy (do edycji)

4021_zalacnik-nr-1-formularz-ofertowy.docx

12.12.2023

Załącnik nr 1 - Formularz ofertowy

4022_zalacnik-nr-1-formularz-ofertowy.pdf

12.12.2023

Załącnik nr 2 - Projekt umowy

4023_zalacnik-nr-2-projekt-umowy.pdf

12.12.2023

Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia

4024_zalacznik-nr-3-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf

15.12.2023

Notatka z otwarcia ofert i rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 15.12.2023

4035_notatka.pdf