• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów zaprasza do składania ofert na zakup oraz dostawę maszyn czyszczących z trakcją.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust.1 pkt 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyn czyszczących (2 sztuk). Zgodnie ze specyfikacją-asortymentowo cenową podaną w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Dane techniczne:

szerokość pracy od 500 mm (20 cali),
szerokość ssawy od 700 mm,
wydajność min. 1700 m ²/h,
waga maszyny wraz z baterią max. 160 kg,
maszyna powinna zawierać prostownik żelowy,
zbiorniki roztworu / brudnej wody 60L/60L,
silnik ssawy: 370 W,
silnik szczotki: 500 W,
bateria: 24V85ah.

Wymagany sprzęt powinien posiadać gwarancję (12 miesięcy) + 12 miesięcy wsparcia po zakupowego.

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia do: 15.04.2024r.                           

5. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Cena – 100%

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki, skreślenia w treści oferty należy zaparafować. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Ofertę należy złożyć  osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać drogą elektroniczną na adres biuropodawcze@zsm.com.pl
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5.04.2024r. do godziny 10:00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
    • wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
    • specyfikacje asortymentowo- cenową - Załącznik nr 2,
    • parafowany wzór umowy - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego


7. OSOBY DO KONTAKTÓW:
- Agata Malik, tel: 697 701 469 lub e mail: amalik@zsm.com.pl
- Izabela Ksol, e mail: iksol@zsm.com.pl

8. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY:
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę:
1) gdy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
2) gdy treść oferty jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu  ofertowym,
3) gdy Oferent podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.),
4) który pomimo wezwania we wskazanym terminie nie złożył:
    a) poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały wyznaczone),
    b) wymaganych pełnomocnictw lub złożył wadliwe pełnomocnictwa,
5) oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić, jako oczywiste omyłki rachunkowe,
6) oferta została złożona po wyznaczonym terminie,
7) gdy Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi  dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastosuje w tym zakresie odpowiednio regulację z art. 224 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.).
8) oferta została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji,
9) gdy Wykonawca w okresie ostatniego roku od wyznaczonej daty składania ofert:
    a) uchylił się od podpisania umowy z Zamawiającym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub,
    b) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał wcześniej zawartą umowę z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy.

9. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA:
Zamawiający powiadomi Wykonawców o rozstrzygnięciu niniejszego zapytania ofertowego. Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. W przypadku, gdy podpisanie umowy w wyznaczonym terminie nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania innego terminu podpisania umowy z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze względem terminu pierwotnie wyznaczonego przez Zamawiającego.

10. INNE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    • odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia,
    • unieważnienia nin. postępowania, w przypadku gdy nie zostanie złożona żadna oferta,
    • unieważnienia nin. postępowania, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy, bądź nie będzie leżał w interesie Zamawiającego,
    • zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej na każdym jego etapie oraz bez podania przyczyny,
    • odstąpienia od zlecenia wykonania części zakupu,
    • negocjacji warunków realizacji zamówienia po wyborze Wykonawcy,
    • prowadzenia negocjacji z wybranym/i Wykonawcą/cami,
    • przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą,
    • zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert informując o tym Wykonawców.
2. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w przypadku skorzystania z niego z uprawnień wskazanego w niniejszym zapytaniu
3. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
5. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia (lub zawarcia umowy – w przypadku dołączonej umowy), Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2  - specyfikacja asortymentowo - cenowa
Załącznik nr 3  - wzór umowy

Załączniki

Data dodania Załącznik
26.03.2024

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

4364_zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.pdf

26.03.2024

Zapytanie ofertowe

4365_zapytanie-ofertowe.pdf

26.03.2024

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

4366_zalacznik-nr-3-wzor-umowy.pdf

26.03.2024

Załącznik nr 2 - Specyfikacja

4367_zalacznik-nr-2-specyfikacja.pdf

26.03.2024

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (do edycji)

4368_zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx

05.04.2024

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 5.04.2024 r.

4393_rozstrzygniecie.pdf