• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Zapytanie ofertowe

Zakup wraz z dostwą wody mineralnej dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust.1 pkt 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wody mineralnej.

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania Umowy do 30.09.2024r.

5. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Cena – 100 %

6.  WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostawy towaru nastąpią według potrzeb Zamawiającego – minimum 1 raz w tygodniu.
Dla zamówień złożonych do godziny 12:00 dostawa zostanie zrealizowana następnego dnia roboczego w godzinach 8:00 – 14:00. W przypadku złożenia po godzinie 12:00 termin dostawy ulega przedłużeniu o 1 dzień roboczy. Dniami roboczym są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie lokalizacje: ulica Strzelców Bytomskich 11 i ulica Władysława Truchana 7

7.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 i formularz cenowy załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego,
2. Zaakceptowany wzór umowy wg. załącznika nr 3.

8.  TERMIN ORAZ WARUNKI SKŁADANIA OFERT:
W sytuacji, gdy są Państwo zainteresowani złożeniem oferty w powyższym zakresie prosimy o złożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 niniejszego Zapytania.
Zamawiający dopuszcza przesłanie podpisanej oferty w formie elektronicznej na adres: biuropodawcze@zsm.com.pl jszmigielska@zsm.com.pl lub w formie pisemnej na adres : SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich  Dział Zaopatrzenia  ul. Strzelców Bytomskich 11 , 41-500 Chorzów.


Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu w języku polskim. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 21.05.2024 r. do godz. 10:00.
Pytania do zapytania do dnia 17.05.2024 r. do godz. 10:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, liczy się data wpływu oferty Zamawiającego.
Zastrzeżenie: Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty spośród ofert Wykonawców, którzy zaoferowali tę samą cenę.

Załączniki

Data dodania Załącznik
14.05.2024

Załączniki nr 1 - formularz ofertowy.pdf

4518_zalaczniki-nr-1-formularz-ofertowy.pdf

14.05.2024

Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf

4519_zalacznik-nr-3-projekt-umowy.pdf

14.05.2024

Klauzula infromacyjna.pdf

4520_klauzula-infromacyjna.pdf

14.05.2024

Załącznik nr 2 - Specyfikacja asortymentowo - cenowa (SAC).pdf

4521_zalacznik-nr-2-specyfikacja-asortymentowo-cenowa-sac.pdf

14.05.2024

Zapytanie ofertowe.pdf

4522_zapytanie-ofertowe.pdf

14.05.2024

Załącznik nr 2 - Specyfikacja asortymentowo - cenowa (SAC) - do edycji

4523_zalacznik-nr-2-specyfikacja-asortymentowo-cenowa-sac.xlsx

14.05.2024

Załączniki nr 1 - formularz ofertowy (do edycji)

4524_zalaczniki-nr-1-formularz-ofertowy.docx

16.05.2024

Pytania i odpowiedzi z dnia 16.05.2024

4538_pytania-i-odpowiedzi.pdf

22.05.2024

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 22.05.2024

4574_rozstryniecie.pdf