• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Zaproszenie do złożenia wyceny

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku. Zapytanie cenowe dotyczy dzierżawy mat podłogowych w dwóch jednostkach szpitalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz przy ul. Władysława Truchana 7. Zgodnie z OPZ - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

1. Oferta cenowa musi zawierać:

 • wartość netto i wartość brutto (podatek VAT) zgodnie z załącznikiem nr 2 specyfikacją asortymentowo- cenową,

 • warunki płatności: min. 30 dni od daty dostarczenia faktury,

 • okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 60 dni),


Termin realizacji usługi: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na dzierżawę. Planowy termin podpisania umowy z Wykonawcą - druga połowa lutego 2024r.

2. Warunki do złożenia oferty cenowej:

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną wycenę przedmiotu zamówienia,

 • Zamawiający nie dopuszcza składania wycen czesciowych lub wariantowych,

 • Wycenę należy sporządzić w języku polskim,

 • Wycena musi obejmować całość przedmiotu zamówienia,

 • Każdy dokument składający się na wycenę powinien być czytelny,

 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Termin złożenia oferty: 31.01.2024r. godz. 09:00 ( Wyceny złożone po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie nie będą brane pod uwagę w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia).

Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie: ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej biuropodawcze@zsm.com.pl w razie niejasności na etapie przygotowania oferty można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (Jednak nie później niż do dnia 25.01.2024r.) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: iksol@zsm.com.pl

Załączniki

Data dodania Załącznik
15.01.2024

SAC - Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa

4102_sac.pdf

15.01.2024

Zapytanie o cenę

4103_zapytanie.pdf

15.01.2024

OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

4104_opz.pdf