• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 27.05.2019 r.
Termin składania ofert: 29.05.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 29.05.2019 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa gotowych dań w słoiczkach oraz preparatów do żywienia enteralnego dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich przy ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w Projekcie Umowy oraz SAC. 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:
Pakiet 1 – Dostawa gotowych dań w słoiczkach dla dzieci
Pakiet 2 Preparaty do żywienia enteralnego

Załączniki

Data dodania Załącznik
21.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

959_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

21.05.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

975_zp252019-siwz.doc

21.05.2019

SAC- załącznik nr 2 do SIWZ

961_zp252019-zalacznik-nr-2-sac.xls

29.05.2019

Informacja z otwarcia ofert

978_izo.pdf

07.06.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

1003_wybor.pdf

26.06.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1017_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf