• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 19.09.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  19.09.2018 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: do 17.09.2018 r.

UWAGA!
Zamawiający przesuwa termin składania ofert i wadium:
z 19.09.2018 r. godz. 10:00 na 21.09.2018 r. godz. 10:00
oraz przesuwa termin otwarcia ofert z 19.09.2018 r. godz. 10:30 na 21.09.2018 r. godz. 11:00

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą:  Dostawa środków dezynfekcyjnych z podziałem na pakiety:

Pakiet nr 1  - Środki dezynfekcyjne i myjące (1)
Pakiet nr 2  - Środki dezynfekcyjne i myjące (2)
Pakiet nr 3  - Środki dezynfekcyjne i myjące (3)
Pakiet nr 4  - Mycie, pielęgnacja, dezynfekcja rąk, błon śluzowych i skóry
Pakiet nr 5  - Preparaty  stosowane w myjni endoskopowej  typu  Olympus ETD-3:
Pakiet nr 6  - Preparaty stosowane w myjni dezynfektorach
Pakiet nr 7  - Spirytus medyczny i alkohol etylowy skażony
Pakiet nr 8  - Formaldehyd - płyn
Pakiet nr 9 -  Mycie, dezynfekcja oraz pielęgnacja rąk oraz ciała
Pakiet nr 10 - Dezynfekcja skóry, ran oraz błon śluzowych
Pakiet nr 11 - Mycie oraz dezynfekcja rąk (system zamknięty)
Pakiet nr 12 - Dezynfekcja powierzchni (Preparaty gotowe do użycia)
Pakiet nr 13 – Dezynfekcja narzędzi i powierzchni
Pakiet nr 14 – Preparaty do myjni automatycznych (narzędzia)
Pakiet nr 15 – Środki dezynfekcyjne do myjni endoskopowej
Pakiet nr 16 – Środki dezynfekcyjne do komory hiperbarycznej


Załączniki

Data dodania Załącznik
11.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 611089-N-2018

22_ogl-o-zamh418.pdf

21.09.2018

Informacja z otwarcia

30_zp-78-izoh418.pdf

17.09.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500222823-N-2018

24_ogloszenie-o-zmianie-ogloszeniah418.pdf

19.09.2018

Odpowiedzi na pytania

25_odpowiedzi-na-pytaniah418.pdf

11.09.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo - cenowa

26_zalacznik-nr-2-do-siwz-zp782018h418.xlsx

19.09.2018

Zmodyfikowany Załącznik nr 2

27_zalacznik-nr-2-do-siwz-zp782018-modyfikacjah418.xlsx

11.09.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

28_zp-78-2018-siwzh418.doc

11.10.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej

29_wybor-oferty-najkorzystniejszej-wwwh418.pdf

28.11.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

331_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf