• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert:

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Izbie Przyjęć oraz Bloku operacyjnym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej oraz poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej (w przypadku zabiegów operacyjnych)

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2022 poz. 633 z późn. zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 22 maja 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 23 maja 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
23.05.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

3521_rozstrzygniecie-konkursu.pdf

16.05.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (wersja do edycji)

3520_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

16.05.2023

Ogłoszenie konkursu ofert

3516_ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

16.05.2023

Regulamin konkursu ofert

3517_regulamin-konkursu-ofert.pdf

16.05.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (dotyczy tylko obecnych pracowników ZSM)

3515_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

16.05.2023

Wymagania i szczegółowe warunki konkursu ofert

3512_szczegolowe-warunki.pdf

16.05.2023

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

3513_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

16.05.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3519_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf