• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Uwaga! Sprostowanie do ogłoszenia konkursu ofert z dnia 14.08.2023 r.

Na podstawie zapisów Rozdziału XIV „Postanowienia końcowe” ust. 1. – Wymagań dotyczących ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pionie Anestezjologicznym (pion pediatryczny) przez lekarzy posiadających specjalizację w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie  Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przesuwa termin składania ofert konkursowych na dzień 30 sierpnia 2023 roku. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

W związku z powyższym zmianie ulega termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert, który nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godzinie 10:30 w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali  Miejskich w Chorzowie, ul. Władysława Truchana 7
Jednocześnie przesunięciu ulega okres udzielania świadczeń, który będzie obowiązywał w ramach zawartych umów, tj. od 1 października 2023 r. do 30 września 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Pozostałe zapisy dokumentów konkursowych nie ulegają zmianie
.

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pionie Anestezjologicznym (pion pediatryczny) przez lekarzy posiadających specjalizację w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2023 poz. 991 ze zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 21 sierpnia 2023 r
. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.


Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 22 sierpnia 2023 r. o godzinie 10:30 w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Władysława Truchana 7.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
14.08.2023

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

3601_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

14.08.2023

Wymagania i szczegółowe warunki konkursu ofert

3602_warunki.pdf

14.08.2023

Regulamin Konkursu ofert

3603_regulamin.pdf

14.08.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

3604_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

14.08.2023

Ogłoszenie Konkursu ofert

3605_ogloszenie.pdf

04.09.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (wersja do edycji)

3693_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

18.08.2023

Sprostowanie do ogłoszenia konkursu ofert z dnia 14.08.2023 r.

3641_sprostowanie.pdf

31.08.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 31.08.2023

3692_rozstrzygniecie.pdf

04.09.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3694_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf