• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym  SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w godzinach normalnej ordynacji  oraz poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2023 poz. 991 ze zm.).
Okres udzielania świadczeń: od 1 października 2023 r. do 30 września 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 12 września 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.
Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 13 września 2023 r. o godzinie 10:30 w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.


Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
14.09.2023

Rozstrzygniecie konkursu ofert

3764_rozstrzygniecie.pdf

05.09.2023

Ogloszenie konkursu ofert

3696_ogloszenie.pdf

05.09.2023

Regulamin konkursu ofert

3697_regulamin.pdf

05.09.2023

Załącznik nr 1 - Projekt umowy.pdf

3698_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

05.09.2023

Wymagania i szczegółowe warunki konkursu ofert

3699_warunki.pdf

05.09.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (wersja do edycji)

3700_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

05.09.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3701_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

05.09.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

3702_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

05.09.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (wersja do edycji)

3703_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx