• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Otolaryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej dla Dzieci

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2023 poz. 991 ze zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 13 grudnia 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 14 grudnia 2023 r. o godzinie 10:30 w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpi-tali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
07.12.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

3964_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

07.12.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3965_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

07.12.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

3966_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

07.12.2023

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

3967_umowa.pdf

07.12.2023

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

3968_wymagania.pdf

07.12.2023

Regulamin Konkursu ofert

3969_regulamin.pdf

07.12.2023

Ogłoszenie Konkursu ofert z dnia 7.12.2023

3970_ogloszenie.pdf

15.12.2023

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert z dnia 14.12.2023

4029_rozstrzygnieciechszczek.pdf