• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Oferty - w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, opatrzonej napisem:

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Reumatologicznym z Pododdziałem Endokrynologicznym

– muszą wpłynąć do: Biura Podawczego SP ZOZ ZSM, ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie, Pawilon 6 (I piętro) do dnia 19 lutego 2024 r. do godziny 14.00.

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Reumatologicznym z Pododdziałem Endokrynologicznym

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2023 poz. 991).

Okres udzielania świadczeń: od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2029 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 19 lutego 2024 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 20 lutego 2024  r. o godzinie 10:30 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
13.02.2024

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

4197_wymagania.pdf

13.02.2024

Załącznik nr 1- Projekt umowy

4198_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

13.02.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

4199_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

13.02.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (do edycji)

4200_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

13.02.2024

Ogloszenie konkursu ofert z dnia 13.02.2024

4201_ogloszenie.pdf

13.02.2024

Regulamin konkursu ofert

4202_regulamin.pdf

13.02.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

4203_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

13.02.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

4204_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

20.02.2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 20.02.2024

4240_rozstrzygniecie.pdf