• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Dokumenty jakie powinna zawierać oferta:

1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy (Załącznik nr 2) – dokument wymagany – złożyć z Ofertą;
b) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lekarza, który będzie udzielać świadczeń zdrowotnych (kserokopia dyplomu studiów potwierdzającego uzyskanie tytułu lekarza, kserokopia(-e) dyplomu(-ów) specjalizacji – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
c) kserokopia prawa wykonywania zawodu – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
d) zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
e) kserokopia księgi rejestrowej z Okręgowej Izby Lekarskiej o wpisie do rejestru praktyk lekarskich lub wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
f) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia: certyfikaty i zaświadczenia ukończenia kursów, szkoleń, itd. – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
g) zaświadczenie ogólne z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) o niekaralności– dokument wymagany – złożyć z Ofertą; Zaświadczenie można uzyskać:
• w trybie online za pośrednictwem e-Platformy MS Krajowego Rejestru Karnego [https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web]
• w punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego:
• przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach, tel. (32) 33 80 016, ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice; Obsługa klienta: poniedziałek 9:00 - 18:00, wtorek - piątek 8:30 - 14:30
• przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, tel. (32) 60 70 490 i (32) 60 70 234, ul. Francuska 38, 40-028 Katowicach; Obsługa klienta: poniedziałek 8:00 - 18:00, wtorek - piątek 8:00 – 15:00;
h) kserokopia polisy ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem konkursu z minimalną sumą gwarancyjną ubezpieczenia OC określoną zgodnie z przepisami w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2019r., 866 ze zm.) – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
i) orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy wraz ze skierowaniem na badanie lekarskie, określającym czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia, czynniki uciążliwe występujące na stanowisku pracy oraz aktualne orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z aktualnymi przepisami prawa – zobacz: ust. 3 „Uwaga”.
j) orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy wraz ze skierowaniem na badanie lekarskie, określającym czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia, czynniki uciążliwe występujące na stanowisku pracy oraz aktualne orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z aktualnymi przepisami prawa – zobacz: ust. 3 „Uwaga”.
k) opisany przebieg pracy zawodowej;

2. W dniu rozstrzygnięcia konkursu oferent zobowiązany jest posiadać przy sobie oryginały dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. b)– f) i h) – j).

Uwaga: w przypadku obecnych pracowników SP ZOZ ZSM, których dokumenty wskazane powyżej w pkt. 1 b)– f) i h) – j). są zdeponowane w Dziale Kadr, do oferty można załączyć OŚWIADCZENIE stosowne oświadczenie (Załącznik nr 3 do Specyfikacji konkursowej).

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo – Ortopedycznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Przyjmujemy oferty podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2024 r., poz. 799), przy czym miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich jest siedziba Udzielającego Zamówienie.

Okres udzielania świadczeń: od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2029 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 17 czerwca 2024 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 18 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
19.06.2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 18.06.2024

4714_rozstrzygniecie.pdf

10.06.2024

Ogłoszenie konkursu ofert z dnia 10.06.2024

4667_01-ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

10.06.2024

Regulamin konkursu ofert

4666_04-regulamin-konkursu.pdf

10.06.2024

05 Warunki konkursu.pdf

4660_05-warunki-konkursu.pdf

10.06.2024

Załącznik nr 1- Projekt umowy

4661_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

10.06.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

4668_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

10.06.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (do edycji)

4664_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

10.06.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

4665_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

10.06.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

4669_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf