• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert:

na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu koordynowania opieką pielęgniarską w Oddziale Neurologiczno-Nefrologicznym o profilu Nefrologia dziecięca wraz z udzielaniem pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziałach Pediatrycznych w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie

Przyjmujemy oferty pielęgniarek / pielęgniarzy wykonujących zawód, w tym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 633 z późn. zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2024 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 27 marca 2023 r. o godzinie 11:30 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Władysława Truchana 7.

Załączniki

Data dodania Załącznik
21.03.2023

Regulamin konkursu ofert.pdf

3426_regulamin-konkursu-ofert.pdf

21.03.2023

Wymagania i szczególowe warunki konkiursu ofert.pdf

3427_wymagania-i-szczegolowe-warunki-konkiursu-ofert.pdf

21.03.2023

Ogłoszenie konkursu ofert.pdf

3428_ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

21.03.2023

Projekt umowy.pdf

3429_projekt-umowy.pdf

21.03.2023

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx

3430_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

28.03.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf

3443_rozstrzygniecie-konkursu-ofert.pdf