• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Dokumenty jakie powinna zawierać oferta. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
  1. formularz ofertowy (Załącznik nr 2) – dokument wymagany do oferty;
  2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lekarza, który będzie udzielać świadczeń zdrowotnych (kserokopia dyplomu studiów potwierdzającego uzyskanie tytułu lekarza, kserokopia dyplomu specjalizacji lub dokument potwierdzający odbywanie specjalizacji, kserokopia zgody kierownika specjalizacji - w przypadku lekarzy w trackie specjalizacji - na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych, kserokopia prawa wykonywania zawodu) – zobacz: „Uwaga”;
  3. zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS – zobacz: ust. 3 „Uwaga”;
  4. kserokopia księgi rejestrowej z Okręgowej Izby Lekarskiej o wpisie do rejestru praktyk lekarskich lub wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – zobacz:  „Uwaga”;
  5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia: certyfikaty i zaświadczenia ukończenia kursów, szkoleń, itd. – zobacz: „Uwaga”;
  6. zaświadczenie ogólne z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) o niekaralności – dokument wymagany do oferty;
  7. kserokopię polisy ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem konkursu z minimalną sumą gwarancyjną ubezpieczenia OC określoną zgodnie z przepisami w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2019.866) – zobacz: „Uwaga”;
  8. orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy wraz ze skierowaniem na badanie lekarskie, określającym czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia, czynniki uciążliwe występujące na stanowisku pracy oraz aktualne orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z aktualnymi przepisami prawa – zobacz: „Uwaga”.
Uwaga: w przypadku obecnych pracowników SP ZOZ ZSM, których dokumenty wskazane powyżej w pkt. 1 pkt. b) – e) i g) – h) są zdeponowane w Dziale Kadr, do oferty można załączyć oświadczenie następującej treści (Druk oświadczenia zamieszczono jako załącznik nr 3 do Specyfikacji)

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielaniu lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki Dziecięcej, na Bloku operacyjnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej i/lub poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, przy czym miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich jest siedziba Udzielającego Zamówienie.

Okres udzielania świadczeń: od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2029 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 16 maja 2024 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 17 maja 2024 r. o godzinie 9:30 w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
09.05.2024

Regulamin konkursu ofert

4488_04-regulamin-konkursu.pdf

09.05.2024

Ogłoszenie konkursu ofert z dnia 9.05.2024

4489_01-ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

09.05.2024

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

4490_05-warunki-konkursu.pdf

09.05.2024

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

4491_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

09.05.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

4492_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

09.05.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

4493_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

09.05.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (do edycji)

4494_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

09.05.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

4495_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

17.05.2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 17.05.2024

4542_rozstrzygniecie.pdf