• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Izbie Przyjęć w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2023 poz. 991 ze zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 20 czerwca 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 21 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert, terminu rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych.

W toku postępowania konkursowego – do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Załączniki

Data dodania Załącznik
14.06.2023

Ogłoszenie konkursu ofert

3560_ogloszenie.pdf

14.06.2023

Regulamin konkursu ofert

3562_regulamin.pdf

14.06.2023

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

3563_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

14.06.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3564_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

14.06.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (wersja do edycji)

3565_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

14.06.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

3566_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

14.06.2023

Wymagania i szczegółowe warunki konkursu ofert

3567_warunki-konkursu.pdf

21.06.2023

Rozstrzygniecie konkursu ofert

3569_rozstrzygniecie.pdf