• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Oferty - w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, opatrzonej napisem: Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych – muszą wpłynąć do Biura Podawczego SP ZO ZSM, ul. Strzelców Bytomskich 11 do dnia 25 stycznia 2023 r., do godziny 14.00