• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

 • Oddział pracuje w trybie całodobowym
 • Przyjęcie do Oddziału odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego
 • Dokładniejszych informacji dotyczących kolejki oczekujących udzielamy telefonicznie

Informacje dla pacjentów

 • Przyjęcie na oddział ustalane jest na podstawie skierowania
 • O terminie przyjęcia decyduje lekarz kierujący oddziałem lub w razie jego nieobecności zastępca albo lekarz do tego wyznaczony
 • Terminarz przyjęć znajduje się w sekretariacie oddziału
 • O kolejności przyjęć decyduje termin wpłynięcia skierowania
  Przyjęcia pilne, poza kolejnością są możliwe w sytuacji stanów zagrażających życiu
  O takiej kwalifikacji decyduje lekarz odpowiedzialny za ustalanie terminu na podstawie dostarczonej dokumentacji
 • Oddział nie prowadzi przyjęć w trybie ostrym (dyżurowym)
  Przyjęcie jest możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Ważne telefony

Sekretariat Lekarza kierującego odziałem
32 349 97 23

Dyżurka Lekarska
32 349 97 25
32 349 97 37

Dyżurka Pielęgniarska
32 349 97 27
32 349 97 33

Pielęgniarka oddziałowa:
32 349 97 34

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon X, piętro II


Kliknij aby powiększyć

Zakres działania

Oddział hematologiczny został uruchomiony w ramach ZSM w Chorzowie w styczniu 2009 roku. Obecnie dysponuje on 30 łóżkami stacjonarnymi oraz 5 stanowiskami do podawania chemioterapii w trybie jednodniowym. W roku 2011 liczba hospitalizacji sięgnęła liczby 3000. Zajmujemy się leczeniem osób dorosłych.

W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie wszystkich chorób onkohematologicznych: ostrych białaczek szpikowych i limfoblastycznych, przewlekłych białaczek szpikowych i limfocytowych, chłoniaków, gammapatii (w tym szpiczaka plazmocytowego), zespołów mielodysplastycznych (MDS) oraz innych rzadszych schorzeń.

Prowadzi również diagnostykę i leczenie niedokrwistości, małopłytkowości, zaburzeń liczbowych oraz jakościowych dotyczących białych krwinek, a także diagnostykę i leczenie skaz krwotocznych (w tym hemofilii).
Chorzy ze wskazaniami do leczenia z wykorzystaniem przeszczepiania komórek krwiotwórczych szpiku lub krwi obwodowej kierowani są do tego typu leczenia do Oddziałów Transplantacji Szpiku.

Oddział Hematologiczny w Chorzowie jest zaliczony do ośrodków Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), Polskiej Grupy Leczenia Chłoniaków (PLRG) oraz Polskiej Grupy Szpiczakowej i bierze udział w pracach i projektach tych grup badawczych.

Oddział Hematologiczny w Chorzowie aktywnie bierze udział w badaniach klinicznych sponsorowanych przez kampanie farmaceutyczne, czym przyczynia się w sposób istotny do rozwoju metod diagnostycznych i leczniczych w chorobach hematologicznych, a dzięki temu chorzy tu leczeni mają bezpłatny dostęp do najnowszych leków, które nierzadko nie są objęte standardowo finansowaniem NFZ. Tego typu leczenie daje możliwość korzystania z dodatkowej opcji postępowania terapeutycznego, co jest szczególnie istotne w sytuacji oporności na standardowe postępowanie. Dotyczy to szczególnie chorób onkologicznych.

Oddział współpracuje z innymi oddziałami i szpitalami w zakresie konsultowania chorych. Konsultacje w Oddziale Hematologicznym z ewentualną diagnostyką szpiku są prowadzone na bieżąco, po ustaleniu terminu z lekarzem prowadzącym oddział lub jego zastępcą.

Szkolenia i konferencje

 • Oddział Hematologiczny prowadzi szkolenie lekarzy w zakresie hematologii przewidziane programem specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • Od 2011 roku organizuje Chorzowskie Konferencje Naukowo-Szkoleniowe poświęcone diagnostyce i leczeniu zaburzeń hemostazy. Konferencja jest organizowana raz w roku w listopadzie
 • Od 2012 roku organizuje konferencję Śląskie Debaty Hematologiczne, której ideą jest interdyscyplinarna dyskusja hematologów ze specjalistami innych dziedzin medycyny na temat współdziałania przy leczeniu chorych

 • Więcej na ten temat można się dowiedzieć na stronie Internetowej Śląskie Debaty Hematologiczne
 • Relacje cyfrowe ze Ślaskiech Debat Hematologicznych dostępne są  tutaj (dla zalogowanych użytkowników)
 • Więcej na temat osiągnieć naukowych prof. nadz. dr hab. n. med. Sebastiana Grosickiego

 • Warto odwiedzić     

Hematologia wyróżniona certyfikatem

W 2016 roku Oddział hematologiczny SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie został wyróżniony certyfikatem w trosce o pacjenta jako pierwszy na Śląsku. Przyznany certyfikat to sygnał dla chorych z przewlekłą białaczką szpikową oraz ich rodzin, że w tym ośrodku pacjenci otrzymają profesjonalną pomoc, merytoryczne wsparcie oraz szereg niezbędnych informacji dotyczących choroby i jej celów terapeutycznych. Oddział zapewnia Kompleksową opiekę, dodatkowe wsparcie pacjentów oraz edukację w zakresie celów terapeutycznych, zasad prawidłowego przyjmowania leków czy istoty wizyt i badań kontrolnych. W trosce o pacjenta to program dedykowany pacjentom hematologicznym i onkologicznym, w tym również chorym na przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz), którego ideą jest wsparcie chorych we właściwym monitorowaniu leczenia, zrozumieniu prawidłowego przyjmowania terapii oraz stosowaniu się do zaleceń lekarzy.

Zespół oddziału

 • prof. nadz. dr hab. n. med. Sebastian Grosicki
  Lekarz - specjalista hematologii
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
  Lekarz kierujący oddziałem
 • Ewa Bodzenta
  Lekarz - specjalista hematologii
  Lekarz - spcjalista chorób wewnętrznych
  Zastępca Lekarza kierującego oddziałem
 • Agnieszka Barchnicka
  Lekarz - specjalista hematologii
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
 • Marcin Fejklowicz
  Lekarz - specjalista hematologii
  Lekarz - specjlista chorób wewnętrznych
 • Aleksandra Melisz
  Lekarz - specjalista  hematologii
  lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
 • Zofia Spyra-Górny
  Lekarz -  w trakcie specjalizacji z  hematologii
 • Piotr Małecki
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
 • Izabela Kozłowska
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
 • Ilona Szypuła-Perkosz
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
 • Marek Kriegler
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych

 • Alina Choteborska
  Psycholog

 • Barbara Rother
  p.o. Pielęgniarki Oddziałowej
  Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Galeria

Załączniki

Data dodania Załącznik
23.11.2018

Program Śląskich Debat Hematologicznych 2013

300_sdh2013.pdf

23.11.2018

Program Śląskich Debat Hematologicznych 2016

301_sdh2016.pdf

23.11.2018

Program Śląskich Debat Hematologicznych 2018

302_sdh2018.pdf