• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Pytania związane z odbyciem szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych na platformie szkoleniowej ZSM lub przetwarzaniem danych osobowych praktykanów należy kierować na adres e-mail iod@zsm.com.pl.

Pytania związane z odbyciem szkolenia z zakresu  zakażeń szpitalnych  na platformie szkoleniowej ZSM lub przetwarzaniem danych osobowych praktykanów należy kierować na adres e-mail kmieszczanin@zsm.com.pl

Informacja dotycząca  praktyk zawodowych

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że podanie o zgodę na odbycie praktyki studenci składają w Dziale Kadr i Szkoleń, po uprzednim samodzielnym skompletowaniu wymaganych zgód (na piśmie), tj. odpowiednio: pielęgniarki oddziałowej/koordynującej oraz przełożonej pielęgniarek; ordynatora oddziału, kierownika danej komórki organizacyjnej itp.

W przypadku chęci odbycia praktyk lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych lub w Izbie Przyjęć prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Kadr i Szkoleń.

Studenci przed realizacją praktyki zobowiązani są do odbycia szkoleń online w zakresie ochrony danych osobowych oraz z zakresu zakażeń szpitalnych (wg instrukcji załączonej na stronie).

Dodatkowo, w związku z wejściem w życie z dniem 15 lutego 2024r. nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, studenci chcący realizować praktykę w lokalizacji przy ul. Truchana 7 lub w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Bloku Ginekologicznym, Oddziale Neonatologicznym i Pionie Anestezjologicznym przy ul. Strzelców Bytomskich 11 zobowiązani są do dostarczenia:

  1. Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
  2. Wypełnionego Oświadczenia związanego z ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Niniejsze dokumenty należy złożyć przed rozpoczęciem praktyki.
W pierwszym dniu praktyki studenci zobowiązani są do zgłoszenia się w Dziale Kadr i Szkoleń w celu dopełnienia obowiązku uczestnictwa w szkoleniu BHP oraz zapoznania z niezbędnymi regulaminami wewnętrznymi Szpitala.

Ochrona danych osobowych podczas odbywania praktyk zawodowych w ZSM

Przed rozpoczęciem odbywania praktyki zawodowej w ZSM każdy praktykant zobowiązany jest do odbycia szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych na platformie szkoleniowej ZSM oraz złożenia oświadcenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w procesie realizacji praktyki zawodowej.

Instrukcja odbycia szkolenia oraz oświadczenie dostępne są poniżej:

Pobierz instrukcję odbycia szkolenia oraz oświadczenie

Oświadczenie należy złożyć w Dziale Kadr i Szkoleń ZSM najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

Nieodbycie szkolenia lub niezłożenie oświadczenia skutkować będzie brakiem możliwości rozpoczęcia praktyki zawodowej. 

Szkolenie z zakresu zakażeń szpitalnych

Przed rozpoczęciem odbywania praktyki zawodowej w ZSM każdy praktykant zobowiązany jest do odbycia szkolenia z zakresu zakażeń szpitalnych na platformie szkoleniowej ZSM Instrukcja odbycia szkolenia dostępna jest poniżej Nieodbycie szkolenia skutkować będzie brakiem możliwości rozpoczęcia praktyki zawodowej.

Infromacja o szkoleniu

Instrukcja logowania

Szkolenie wstępne w dziedzinie BHP

Każdy praktykant w pierwszym dniu rozpoczęcia praktyki zawodowej w ZSM zobowiązany jest do odbycia szkolenia z zakresu BHP (instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy).

Należy zgłosić się z kartą obiegową do Działu BHP (pawilon 6, piętro 2, pokój 205) celem odbycia szkolenia.
Szkolenia odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) o godzinie 9:00 na Sali Konferencyjnej (pawilon 6, piętro 2, pokój 217).
Karta obiegowa do uzyskania w Dziale Kadr i Szkoleń.


Wzór podania o praktyki zawodowe (pobierz dokument)

Oświadczenie o sprawdzeniu w rejestrze sprawców na tle seksualnym 2024 (pobierz dokument)