• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 29.06.2020 r.
Termin składania ofert: 03.07.2020 r. godz. 10:30
Termin otwarcia ofert:  03.07.2020 r. godz. 10:45

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Tekst jednolity – Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) (dalej: UPZP).

Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 750 000 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa, stała fizyczna ochrona mienia na dwóch jednoosobowych posterunkach Szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz przy ul. Władysława Truchana 7 dla SP ZOZ – Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, wraz z obsługą systemu sygnalizacji pożaru (centrala przeciwpożarowa), systemu dozorowego CCTV oraz pieszych obchodów terenu. Zakres usługi obejmuje również obsługę szlabanu na wjeździe do ww. jednostek (dotyczy ambulansów pogotowania ratunkowego, straży pożarnej i dostawców, oraz na obiekcie przy ul. Władysława Truchana 7 dotyczy również wjazdu dla pracowników).

Zamawiający szczegółowy opis sposobu świadczenia usługi zawarł w załączniku nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w załączniku nr 7 „Projekt umowy”, gdzie wskazano obowiązki stron, jak i pracowników Wykonawcy.

OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  ZAMAWIAJĄCY  PRZY  WYBORZE  OFERTY

Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający będzie się kierować wyłącznie następującymi kryteriami:

  • Cena oferty - 80 %
  • Czynnik społeczny - 20 %

 

  1. cena oferty – znaczenie 80% (maks. 80 pkt)

          najniższa zaoferowana cena brutto oferty

C =   ___________________________________  x 80

         cena brutto oferty badanej

 

C - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów dla przyjętego kryterium będzie liczona osobno z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

  1. czynnik społeczny- wsparcie grup marginalizowanych – znaczenie 20% (maks. 20 pkt.)

Zamawiający przyznaje dodatkowo punkty dla Wykonawcy który zatrudnia osoby wskazane w art. 22 ust. 2 pkt.1 oraz 2 UPZP jak niżej:

  • Wykonawca zatrudniający do realizacji zadania 2 osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm. )- 20 pkt
  • Wykonawca zatrudniający do realizacji zadania 1 osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm. )- 10 pkt
  • W przypadku braku zatrudnienia do realizacji zadania osoby bezrobotnej – 0 pkt

Załączniki

Data dodania Załącznik
03.07.2020

Informacja z otwarcia ofert

2104_informacja-z-otwarcia.pdf

16.07.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

2129_wybor-www.pdf

25.06.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Usługi Społeczne

2089_siwz.doc

25.06.2020

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

2090_opz-zal.2.docx

30.06.2020

Odpowiedzi na pytania

2094_odpowiedź-na-pytania.pdf