• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 28.05.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 28.05.2019 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 20.05.2019 r.

Termin składania ofert: 30.05.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 30.05.2019 r. godzina 10:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania pod nazwą: Remont konserwatorski wraz z robotami towarzyszącymi, wskazanych elewacji Pawilonu nr I  oraz Pawilonu nr II Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11. Nr sprawy:  SP ZOZ ZSM ZP/24/2019

Załączniki

Data dodania Załącznik
07.06.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

1004_wybor-24.19.pdf

26.06.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1016_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf

30.05.2019

Informacja z otwarcia ofert

984_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

17.05.2019

Odpowiedzi na pytania

951_odpowiedź-na-pytania-i.pdf

13.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 546438-N-2019

929_ogloszenie-ozamowieniu.pdf

13.05.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

930_siwz-elewacje.docx

13.05.2019

Załącznik nr 9 do SIWZ- Przedmiary

937_przedmiary.zip

13.05.2019

Załącznik nr 9 do SIWZ - OPIS TECHNICZNY

939_opis-techniczny.zip

13.05.2019

Załącznik nr 9 do SIWZ - STWiOR

935_stwior.zip

13.05.2019

Załącznik nr 9 do SIWZ- ARCHITEKTURA

938_architektura.zip

17.05.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

952_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf